Found: 7,129  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารสรุปโครงการสัมมนาวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากร ปี 2535 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากร ปี 2535 (2535 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : งาน, [2535]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร และความมุ่งมั่นในการพัฒนาของบุคลากรที่มีต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ศูน์ก...
ชื่อผู้แต่งกวี ประเคนรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานโครงการศึกษาการพัฒนาระบบดำเนินการคูปองวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา / [คณะทำงาน ว...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2551.
เลขเรียกLB2832.4.T5 ร451ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหลักสูตรการอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอลระดับชาติ / จัดทำโดย กองพัฒนาบุคลากร สำนักพัฒนาบุคลากรกีฬา ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองพัฒนาบุคลากรกีฬา สำนักพัฒนาบุคลากรกีฬา, 2547.
เลขเรียกGV1015.5.O44 ค7 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2550-2564) / คณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา สำนัก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550.
เลขเรียกLB2331.685.T5 ผ932 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินงาน : ระบบประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน / ฝ่ายพัฒน...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายพัฒนาบุคคล
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ฝ่าย, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือคูปองวิชาการ / [คณะทำงาน วิภา ปัญญานุวัฒน์ ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, [255-]
เลขเรียกLB2832.4.T5 ค695ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา / ศูนย์เทคโนโ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2546.
เลขเรียกLB1028.3 .ร646 2546,371.202 บ173ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา / ปราโมทย์ ส่งสิงห์
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ส่งสิงห์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB2831.6 ป452ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ...
ชื่อผู้แต่งวิจัย เคหาไสย
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 371.12 ว72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลา...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะทำงาน, 2546.
เลขเรียกLG395.T5.ข285 ร451ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"นโยบายและกลวิธีพัฒนาบุคลากร" วันที่ 17 ตุลาคม 2534 ณ ห้องประชุมส...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"นโยบายและกลวิธีพัฒนาบุคลากร" (2534 : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ฝ่าย, [2534]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : รายงานการวิจัย / เสถียร อักษรชู.
ชื่อผู้แต่งเสถียร อักษรชู.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.
เลขเรียก378.11 ส895ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชี...
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย ลบบำรุง
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 371.12 ส73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา