Found: 5,110  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตนเอง (PHY 311) / คณาจารย์ผู้สอนวิชาการพัฒนาตนเอง.
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์ผู้สอนวิชาการพัฒนาตนเอง
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2552.
เลขเรียก158.1 ค 244 ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการพัฒนาตนเองและการได้รับการตอบสนองในการพัฒนาตนเองของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านบึง จั...
ชื่อผู้แต่งแน่งนิด วรวิทยาคม.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก610.73069 น891ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 สูตรเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน / ตฤนโชติ วิเศษสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งตฤนโชติ วิเศษสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2553.
เลขเรียกBF637.S8 ต199ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิต เล่ม 2 / วิทยา นาควัชระ
ชื่อผู้แต่งวิทยา นาควัชระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง, 2526.
เลขเรียกBF636 ว583ช 2526 ล.2,158.1 ว734ช ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการเพิ่มความสำเร็จของหน่วยงานด้วยการพัฒนาตนเองของบุคลากร : การพิสูจน์ทฤษฎีการพัฒนาตนเ...
ชื่อผู้แต่งพิสิทธิ์ สารวิจิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2532.
เลขเรียกBF637.ส6 พ782 2532,658.3 พ782ร 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสรุปผลการดำเนินการ : โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย...
ชื่อผู้แต่งณรงค์วิทย์ สะโสดา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง , 2550.
เลขเรียกZA3159 ณ242 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งรัตติยา สร้อยทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 / คนึงศรี สงวนสัตย์.
ชื่อผู้แต่งคนึงศรี สงวนสัตย์.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก658.406 ค144ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในชนบท ฉบับรวมชุด / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสัญญา สัญญาวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาวิจัยแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียกHN700.55.ก8 ส628 2544,307.72 ส113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือบริหารใจ / [BOOK] ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์.
ชื่อผู้แต่งธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปริ้นท์โอโซน, 2553.
เลขเรียกBF637.S8 ธ152,158.1 ธ152ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร / ณิชาภา โตสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งณิชาภา โตสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกHF5549.5.M3 ณ432ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดฝึกอบรมการพัฒนาตนเอง / กองมาตรฐานวิชาชีพครู.
ชื่อผู้แต่งกองมาตรฐานวิชาชีพครู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2537.
เลขเรียก001.072 ก92ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาตนเองอย่างหญิงยุคใหม่.
ชื่อผู้แต่งหลิวเหวินซัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ดอกหญ้า 2538.
เลขเรียก158.1 ห336ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาการพัฒนาตนเองของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง / วิรัลญา โงกเขา.
ชื่อผู้แต่งวิรัลญา โงกเขา.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก372.1104 ว692ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา