Found: 20,396  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพเทคนิคการฝึกอบรมและการจัดสถานที่ประชุม / ฝึกอบรม / โดย ชาญ สวัสดิ์สาลี
ชื่อผู้แต่งชาญ สวัสดิ์สาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2556.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ช483 2556,658.3124 ช483ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม/สัมมนา (ฉบับปรับปรุงใหม่) / ...
ชื่อผู้แต่งชาญ สวัสดิ์สาลี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2551.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ช483ค 2546,658.312404 ช508ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพเทคนิคการฝึกอบรมและการจัดสถานที่ประชุม / ฝึกอบรม / ชาญ สวัสดิ์สาลี
ชื่อผู้แต่งชาญ สวัสดิ์สาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2552
เลขเรียก658.312404 ช223ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายละเอียดการฝึกอบรมด้านการจัดการ 2543/2000 / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2543.
เลขเรียก658.3124 ส147ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ นักฝึกอบรมมืออาชีพเทคนิคการฝึกอบรมและการจัดสถานที่ประชุม/ฝึกอบรม / ชาญ สวัสดิ์สาลี [text]
ชื่อผู้แต่งชาญ สวัสดิ์สาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น่ำกังการพิมพ์, 2556.
เลขเรียก658.312 ช481ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกภาคสนามร่วมเขต 2 ปี 2544 / โดย นักศึกษาการฝึกภาคสนาม ร่วมเขต 2.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียกWA390 ร451ข2 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบรอบ 9 ปี การฝึกภาคสนามร่วมศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียกR729.5.R87 ค153,W84.5 ค153
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมในงานส่งเสริมการเกษตร : การวางแผนและการจัดการ / รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ร้านพีอาร์คอมพิวเตอร์, 2545.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ร468,331.2592 ร468ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพ : การจัดดำเนินการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล / ชาญ สวัสดิ์สาลี
ชื่อผู้แต่งชาญ สวัสดิ์สาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2544
เลขเรียกHF5549.5.T7 ช62 2544,658.312404 ช483ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายละเอียดการฝึกอบรมด้านการจัดการ 2542 / สำนักพัฒนาธุรกิจอุสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม, 2542.
เลขเรียก658.312404 ส147ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 24 เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2549 : ณ หมู่ที่ 1 แล...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น : โครงการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น], 2549.
เลขเรียกWA390 ร451ข1 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 25 เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2550 : ณ หมู่ที่ 2, 15...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น : โครงการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น], 2550.
เลขเรียกWA390 ร451ข3 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก / กรมส่งเสริมการส่งออก
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการส่งออก.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก, 2546.
เลขเรียกHF1379 ก46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูประจำการ "ครูอาชีพ" : รายการวิจัย / วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน ... [และคนอื่น ๆ...
พิมพลักษณ์[สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ], 2550.
เลขเรียก371.12 ก494 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพ:การจัดดำเนินการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ / ชาญ สวัสดิ์สาลี.
ชื่อผู้แต่งชาญ สวัสดิ์สาลี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2539.
เลขเรียก658.3 ช23ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา