Found: 7,746  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพเทคนิคการฝึกอบรมและการจัดสถานที่ประชุม / ฝึกอบรม / ชาญ สวัสดิ์สาลี
ชื่อผู้แต่งชาญ สวัสดิ์สาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2552
เลขเรียกHF5549.5.ฝ68 ช63 2556,658.312404 ช223ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพเทคนิคการฝึกอบรมและการจัดสถานที่ประชุม / ฝึกอบรม / โดย ชาญ สวัสดิ์สาลี
ชื่อผู้แต่งชาญ สวัสดิ์สาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2556.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ช483 2556,658.3124 ช483ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ นักฝึกอบรมมืออาชีพเทคนิคการฝึกอบรมและการจัดสถานที่ประชุม/ฝึกอบรม / ชาญ สวัสดิ์สาลี [text]
ชื่อผู้แต่งชาญ สวัสดิ์สาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น่ำกังการพิมพ์, 2556.
เลขเรียก658.312 ช481ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2544 : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม / ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม.
ชื่อผู้แต่งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม, 2544.
เลขเรียก363.7 ว516ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจัดอบรมวิถีชุมชน / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2550.
เลขเรียกWA546.JT3 ค695 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลงานรอบ 16 ปี มูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ พ.ศ. 2538 -2554 = The Cumulatively sixtee...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554.
เลขเรียกS535.T5 ร451 2554,374.013 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจัดอบรมวิถีชุมชน / [โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ]].
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สสวส.), 2550.
เลขเรียกRA 427.2 ค416ค 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักและวิธีการฝึกอบรมเกษตรกร = Principle and training methods for peasants / ประวัติ สมเป็น. [t...
ชื่อผู้แต่งประวัติ สมเป็น.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสุรินทร์, 2542.
เลขเรียก658.31245 ป17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม/สัมมนา (ฉบับปรับปรุงใหม่) / ...
ชื่อผู้แต่งชาญ สวัสดิ์สาลี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2551.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ช483ค 2546,658.312404 ช508ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับ "วิทยากร" / ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากร" ; งานพัฒนาและฝึกอบรม กอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ค695 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุเพื่อพัฒนามาตรฐานการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน : รายงานการว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2525.
เลขเรียก365.42 ก522 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจัดอบรมวิถีชุมชน / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส), 2550.
เลขเรียกWA546.JT3 ค7 2550,658.3124 ค74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม / โดย ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การส่งเสริมกิจการโคน...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : ศูนย์, [252-]
เลขเรียกSF208 อ884ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและการบริหารงานฝึกอบรม / สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สถาบัน], 2520.
เลขเรียก658 ส142ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2533 : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ / สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533.
เลขเรียก378.103 ก782ร 2533 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา