Found: 11,780  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพเทคนิคการฝึกอบรมและการจัดสถานที่ประชุม / ฝึกอบรม / ชาญ สวัสดิ์สาลี
ชื่อผู้แต่งชาญ สวัสดิ์สาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2552
เลขเรียกHF5549.5.ฝ68 ช63 2556,658.312404 ช223ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพเทคนิคการฝึกอบรมและการจัดสถานที่ประชุม / ฝึกอบรม / โดย ชาญ สวัสดิ์สาลี
ชื่อผู้แต่งชาญ สวัสดิ์สาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2556.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ช483 2556,658.3124 ช483ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม/สัมมนา (ฉบับปรับปรุงใหม่) / ...
ชื่อผู้แต่งชาญ สวัสดิ์สาลี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2551.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ช483ค 2546,658.312404 ช508ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ นักฝึกอบรมมืออาชีพเทคนิคการฝึกอบรมและการจัดสถานที่ประชุม/ฝึกอบรม / ชาญ สวัสดิ์สาลี [text]
ชื่อผู้แต่งชาญ สวัสดิ์สาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น่ำกังการพิมพ์, 2556.
เลขเรียก658.312 ช481ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายละเอียดการฝึกอบรมด้านการจัดการ 2543/2000 / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2543.
เลขเรียก658.3124 ส147ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การอบรมเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในหน่วยงาน / สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ : 2528.
เลขเรียกJQ1746.Z6 ม49
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจัดอบรมวิถีชุมชน / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2550.
เลขเรียกWA546.JT3 ค695 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและการบริหารงานฝึกอบรม / สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สถาบัน], 2520.
เลขเรียก658 ส142ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจัดอบรมวิถีชุมชน / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส), 2550.
เลขเรียกWA546.JT3 ค7 2550,658.3124 ค74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายละเอียดการฝึกอบรมด้านการจัดการ 2542 / สำนักพัฒนาธุรกิจอุสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม, 2542.
เลขเรียก658.312404 ส147ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับข้าราชการพลเรือน เรื่อง ศิลปะการให้บริการ = The development of a dist...
ชื่อผู้แต่งพจนีย์ ช่วยทอง.
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจัดอบรมวิถีชุมชน / [โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ]].
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สสวส.), 2550.
เลขเรียกRA 427.2 ค416ค 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูประจำการ "ครูอาชีพ" : รายการวิจัย / วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน ... [และคนอื่น ๆ...
พิมพลักษณ์[สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ], 2550.
เลขเรียก371.12 ก494 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพ:การจัดดำเนินการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ / ชาญ สวัสดิ์สาลี.
ชื่อผู้แต่งชาญ สวัสดิ์สาลี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2539.
เลขเรียก658.3 ช23ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา