Found: 1,063  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การอบรมเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในหน่วยงาน / สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ : 2528.
เลขเรียกJQ1746.Z6 ม49
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการบริหารงานฝึกอบรม ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย = Training management in highe...
ชื่อผู้แต่งเมธี ปิยะคุณ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540.
เลขเรียกHF5549.5 T7 ม7 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุดเรือนจำกรมราชทัณฑ์ / พิรญาณ์ โคตรชมภู.
ชื่อผู้แต่งพิรญาณ์ โคตรชมภู.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการรูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย / โดย ศุทธภา วันเทียร.
ชื่อผู้แต่งศุทธภา วันเทียร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกHG3881.5.I84 ศ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยเรื่องความต้องการ ทางด้านฝึกอบรมของครูผู้สอนวิชางานเกษตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2530.
เลขเรียกS531 ร66 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณลักษณะของนักฝึกอบรมที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานฝึกอบรม / งานวิจ...
ชื่อผู้แต่งชัชวาล ชุมรักษา.
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียก658.3124 ช358ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการฝึกอบรมเพื่อบรรจุงาน : โครงการการศึกษาเกี่ยวกับการงานสำหรับเยาวชนในและนอกระบบโรงเรียน / ศ...
ชื่อผู้แต่งทบวงมหาวิทยาลัย. ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย. โครงการพัฒนาอาเซียน.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ทบวง, 2529.
เลขเรียกHF5549 ท35,331.2592 ท119ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือฝึกอบรมบัณฑิตอาสาสมัครสาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐาน (II) / ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมู...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์, [25-]
เลขเรียกRA440.9 .ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการฝึกอบรม การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยง...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู, 2537.
เลขเรียกLB1727T5 ร65 2537,658.3124 ส282ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนงานปฏิบัติในสถานประกอบการ / วิทยานิพนธ์ของ...
ชื่อผู้แต่งอัคครัตน์ พูลกระจ่าง.
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียก375 อ111ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการด้านสมรรถภาพบุคลากรทางเทคโนโลยีการศึกษาในงานฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเอกชน / ปริญญา...
ชื่อผู้แต่งทวีโภค เอี่ยมจรูญ.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก371.3078 ท173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยบทบาทของผู้นำท้องถิ่น ในโครงการสร้างงานในชนบท / โดย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2526.
เลขเรียกHN700.592 . C6 ร64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัย เรื่อง ความต้องการทางด้านฝึกอบรมของครูผู้สอนวิชางานเกษตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โครงการฝึกอบรมครูเกษตรเพื่อเป็นผู้นำในการพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2530.
เลขเรียก371.122 ข285ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานฝึกอบรม : กรณีศึกษาสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...
ชื่อผู้แต่งศันสนีย์ วิชากรกุล.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก658.407 ศ336ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุมมองมุมคิด 10: ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค / สำนักงาน ก.พ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., [2560]
เลขเรียกJQ1746.Z13.I6 ม74 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา