Found: 43,854  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นทุนการผลิตของผักต่างๆ และผลไม้ใน : ในปี 2530/31 / ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 6 กองวิจัยเศรษฐกิ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 6.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2532.
เลขเรียก338.135 ศ854ต 2530-31
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการบริหารการผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / ยรรยง ศรีสม.
ชื่อผู้แต่งยรรยง ศรีสม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2539.
เลขเรียกTS155 ย143,658.5 ย17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้จัก...ระบบการผลิตแบบลีน (Introduction to lean manufacturing) / นิพนธ์ บัวแก้ว.
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ บัวแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.ส.ท., 2547.
เลขเรียกTS183 น63,658.5011 น74ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้จัก...ระบบการผลิตแบบลีน / นิพนธ์ บัวแก้ว
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ บัวแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2551
เลขเรียกTS155 น616 2551,658.5 น616ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้จัก--ระบบการผลิตแบบลีน [electronic resource]= Introduction to lean manufacturing / โดย นิพนธ...
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ บัวแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2548.
เลขเรียกTS183 น6ร 2548eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการผลิต / นุชนาถ มีนาสันติรักษ์. [text]
ชื่อผู้แต่งนุชนาถ มีนาสันติรักษ์.
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์, 2554.
เลขเรียก658.5 น42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสนับสนุนการผลิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานกลุ่มวิชาชีพสนับสนุนการผลิต, 2544-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขัน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหามงคล
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันไทย-เยอรมัน, 2550
เลขเรียก658.5 ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการบริหารการผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / ยรรยง ศรีลม [text]
ชื่อผู้แต่งยรรยง ศรีสม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2541
เลขเรียกTS155 ย4ท 2541,658.50285 ย17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารกระบวนการผลิต/ โยชิโอะ นากางามิ,ดังเจตน์ เชี่ยววัฒนา
ชื่อผู้แต่งนากางามิ, โยซิโอะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่่น), 2547.
เลขเรียก658.51 น221ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต / พิภพ  ลลิตาภรณ์.
ชื่อผู้แต่งพิภพ ลลิตาภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2539.
เลขเรียกTS176 พ713 2539,658.503 พ713ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการดำเนินงาน = Operations management : GM 303 / สมพล ทุ่งหว้า.
ชื่อผู้แต่งสมพล ทุ่งหว้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.
เลขเรียกTS155 ส267 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการผลิต ยุทธ กัยวรรณ์.
ชื่อผู้แต่งยุทธ กัยวรรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ 2545.
เลขเรียกHD37.T5 ย351,658.51 ย351ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการผลิต / เสาวนิตย์ จันทนโรจน์.
ชื่อผู้แต่งเสาวนิตย์ จันทนโรจน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ที พี เอ็น เพรส, [2543?]
เลขเรียกHD9720.5 .ส75,658.51 ส942ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา