Found: 929  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์สมัยใหม่สไตล์อเมริกัน = Modern television production American style / สหศักดิ...
ชื่อผู้แต่งสหศักดิ์ กลิ่นสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อี.ทีพับลิชชิ่ง, ปีลิขสิทธิ์ 2548.
เลขเรียกPN1992.75 ส463,384.55 ส55ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์/ ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ.
ชื่อผู้แต่งศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียกPN 1992.75 ศ37 2558,791.45 ศ469ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ = Television programme production / สาขาวิชานิเทศศา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียก791.45 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7 = Radio programme a...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียก791.44 ส747อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ( หน่วยที่ 1-7 )/ ปมุข ศุภสาร.
ชื่อผู้แต่งปมุข ศุภสาร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.
เลขเรียกPN 1992.75 ป164อ 2543,640.72 ส41บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15 = Radio programme ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียก791.44 ส747อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ / ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ.
ชื่อผู้แต่งศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
เลขเรียกPN1992.75 ศ474 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะการกำกับการแสดงละคอนเวที / มัทนี รัตนิน.
ชื่อผู้แต่งมัทนี รัตนิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียกPN2053 ม63,792.023 ม114ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะการกำกับการแสดงละคอนเวที / มัทนี รัตนิน.
ชื่อผู้แต่งมัทนี รัตนิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
เลขเรียกPN2053 ม6ค 2549,792.023 ม114ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ทางสทท.11 (กรณีศึกษา : รายการสร้างสรรค์การศึกษา) / พิสมัย เนินลพ
ชื่อผู้แต่งพิสมัย เนินลพ
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี, 2541
เลขเรียกส 384.55 พ754ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ หน่วยที่ 8 - 15 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาสวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539.
เลขเรียกPN1992.75 ส747ก 2539,791.45 ส418ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตรายการของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ช่อง 11 (ศึกษาเฉพาะรายการตะวันออกวันนี้) / สุธาสินี มั่นประส...
ชื่อผู้แต่งสุธาสินี มั่นประสิทธิ์
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี, 2542
เลขเรียกส 384.55 ส736ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ = TV News program production / นฤมล ปิ่นโต.
ชื่อผู้แต่งนฤมล ปิ่นโต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
เลขเรียกPN4784.T4 น44 2559,791.45 น15ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการผลิตและการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ประเภทข่าวของ สทท.11 ระยอง / สุภาพร สุระโคตร
ชื่อผู้แต่งสุภาพร สุระโคตร
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี, 2542
เลขเรียกส 384.55 ส746ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา