Found: 9,406  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติการป้องกันและควบคุมเชื้อก่อโรคดื้อยา / ชมรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนา, 2557.
เลขเรียกQV350 น927 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาวิจัย ประจำปี... / สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา. [text]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา, 2546-
เลขเรียก616.9 ส215ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีป้องกันโรค ตา หู คอ จมูก / ฝ่ายสุขศึกษา - สาธารณสุข.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายสุขศึกษา - สาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, [253-].
เลขเรียกWV140 ส7ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ / [บรรณาธิการ ประ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะกรรมการบริหารงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
เลขเรียกRA644.T7 ค695,WF200 ค695ม 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวรัสตับอักเสบและการป้องกัน / ยง ภู่วรวรรณ
ชื่อผู้แต่งยง ภู่วรวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ชัยเจริญ], 2539.
เลขเรียกRC848.H43 ย113 2539,WC536 ย113ว 2539,616.3623 ย12ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2554 / บรรณาธิการ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2554
เลขเรียกWC195 ค695 2554,616.9 ค241
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557- / สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่
ชื่อผู้แต่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษอุตสาหกรรมชุมชนประเภทฟาร์มสุกรขนาดเล็ก / กรมควบคุมมลพิษ กระทร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548.
เลขเรียกTD930.2 น85 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการศึกษาโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังบูรณาการโดยการสำรวจ (Health survey) ของทีมวิจัย / สำนักงานป้องกัน...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ (2553 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค, 2553.
เลขเรียกWA900.JT3 ก525ผ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารวิชาการโรคติดต่อนำโดยแมลงที่สำคัญและการป้องกันควบคุม / [จัดทำโดย กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สำนั...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : กลุ่ม, 2549.
เลขเรียกWC100 อ884 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันและควบคุมมลพิษ/ พัฒนา มูลพฤกษ์.
ชื่อผู้แต่งพัฒนา มูลพฤกษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิกม่า ดีไซน์กราฟฟิก จำกัด, 2545.
เลขเรียกTD 174 พ532ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข = Universal precautions...
ชื่อผู้แต่งคณะทำงานทบทวนคู่มือการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองการพยาบาล, 2538.
เลขเรียกRA643 ค695 2538,WX167 ค125ค 2538,616.9792 ค126ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมะเร็ง ไต หัวใจ โรคหลอดเลือดแดง รู้ทัน ป้องกัน รักษาได้ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ.
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ ไววานิชกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ริช, 2553.
เลขเรียกRC261 ว712,QZ200 ว712ม 2553,616 ว666ม 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการดำเนินงานสุขศึกษาในการป้องกันและควบคุมเอดส์ระดับจังหวัด / กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, 2537.
เลขเรียกWC503.6 น927 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการผสมผสานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อระดับจังหวัดเรื่องวิวัฒนาการและโครงสร้างก...
ชื่อผู้แต่งปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2542.
เลขเรียกRA643.7.T5 ป141,WC100.JT3 ป141 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา