Found: 12,320  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเพาะปลูกพืชไร่ / เรียบเรียง : สมชาย ชคตระการ, [สุทธ์สินี หักกะยานนท์]
ชื่อผู้แต่งสมชาย ชคตระการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, [255-]
เลขเรียกSB185 ส239ค [255-]/4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางสร้างอาชีพการปลูกไม้ผล 9 ชนิด / จัดทำโดย โกศล มารมย์
ชื่อผู้แต่งโกศล มารมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2547.
เลขเรียกSB359 ก961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลูกพืชเศรษฐกิจผลไม้ส่งออก / ธนพันธุ์ เมธาพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งธนพันธุ์ เมธาพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, ปีลิขสิทธิ์ [2537]
เลขเรียกSB354.8 ธ152,634 ธ151ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแนะนำการปลูกพืชไร่ / สาถบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. สถาบันวิจัยพืชไร่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร, 2526.
เลขเรียก633 ว546ค 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักที่ปลูกได้ทั้งปี / วรรณา แต้
ชื่อผู้แต่งวรรณา แต้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2547.
เลขเรียกSB320.9 ว267,635 ว17ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกพืชหัวในดิน / สมพงษ์ บัวแย้ม, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พงษ์สาส์น, 2558.
เลขเรียกSB209 ก491,635.2 ก27 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตไม้ผลนอกฤดู / สรรเสริญ อัครเวทิน.
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ อัครเวทิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษตรสยาม, 2558.
เลขเรียกSB354.8 ส339ก 2558,634 ส296ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกผักบุ้งจีน แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือยาว มะเขือเปราะ กระเจี๊ยบเขียว หอมแบ่ง และผักชี / นรินทร์...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ พูลเพิ่ม
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท : ม.ป.พ), 2539.
เลขเรียก635 น243ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชาไม้ผลเขตร้อน (พส. 415) / ธีรนุช เจริญกิจ.
ชื่อผู้แต่งธีรนุช เจริญกิจ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาไม้ผล ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547.
เลขเรียก634.6 ธ627อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชาไม้ผลเขตร้อน (พส. 415) / ธีรนุช เจริญกิจ.
ชื่อผู้แต่งธีรนุช เจริญกิจ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาไม้ผล ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555.
เลขเรียก634.6 ธ627อ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกผลไม้ไทยยอดนิยม : ชมพู่ ลิ้นจี่ กล้วย ขนุน มะพร้าวน้ำหอม แห้ว สับปะรด สตรอเบอรี่ กระท้อน ข้า...
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์พงษ์สาสน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนบรรณ, [2554]
เลขเรียก634 พ25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกผักกินดอกและหัว / อุดม โกสัยสุก.
ชื่อผู้แต่งอุดม โกสัยสุก
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท.: ม.ป.พ, ม.ป.ป.).
เลขเรียกSB320.4 อ785ก,635.2 อ244ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและขยายพันธุ์พืช : รายงานการประเมินผล / พร รุ่งแจ้ง ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543.
เลขเรียก631.53 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์มืออาชีพศาสตร์แห่งส้ม / พานิชย์ ยศปัญญา, รวบรวมและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2539.
เลขเรียกSB370.O7 ค262 2539,634.3 พ63ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา