Found: 3,173  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปรับปรุงตนเอง : พัฒนาศักยภาพภายในตัวเอง / วรรณประภา.
ชื่อผู้แต่งวรรณประภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไดนามิก เพรส, 2545.
เลขเรียก155.25 ว252ค3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการปรับตัวของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ปริญญานิพนธ์ของ เสาวล...
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ เจนวิริยะกุล
พิมพลักษณ์2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการปรับตัว / มาลิณี จุโฑปะมา. [text]
ชื่อผู้แต่งมาลิณี จุโฑปะมา.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2554.
เลขเรียก155.24 ม27จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคลิกภาพและการปรับตัว / ฉวี วิชญเนตนัย
ชื่อผู้แต่งฉวี วิชญเนตินัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ วิทยาลัยครูจันทรเกษม, 2529
เลขเรียก155.24 ฉ-บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยา ปรับตัวทุกสถาณการณ์ คางายะ ทาโคะ [Text]
ชื่อผู้แต่งทาโคะ คางายะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สุขภาพใจ 2546
เลขเรียกBF335 ท221 2546,155.24 ท375จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคลิกภาพ และการปรับตัว = Personality and adiustment / กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์
ชื่อผู้แต่งกิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2550
เลขเรียกBF698 ก392 2550,155.25 ก632บ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง...
ชื่อผู้แต่งนิภา สมิตะสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552.
เลขเรียกBF637.C5 น236
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาปรับตัวทุกสถานการณ์ / ป. แผนสำเร็จ.
ชื่อผู้แต่งป. แผนสำเร็จ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2550.
เลขเรียกBF335 ป83,155.24 ป117จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคมที่มีต่อการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งรัชนี มณีโชติ
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB1027.5 ร333ผ 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาปรับตัวทุกสถานการณ์ / ป.แผนสำรวจ
ชื่อผู้แต่งป.แผนสำรวจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุภาพใจ, 2551
เลขเรียก155.24 ป393จ 7/2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวและบุคลิกภาพ : จิตวิทยาเพื่อการศึกษาและชีวิต / นิภา นิธยายน
ชื่อผู้แต่งนิภา นิธยายน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, 2520.
เลขเรียกBF335 .น65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัว / วัลนิภา ฉลากบาง.
ชื่อผู้แต่งวัลนิภา ฉลากบาง.
พิมพลักษณ์สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542.
เลขเรียก155.24 ว442ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว / กันยา สุวรรณแสง.
ชื่อผู้แต่งกันยา สุวรรณแสง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2533.
เลขเรียกBF698 ก63,157 ก115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา