Found: 27,017  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ ปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น "การพัฒนาชนบทที...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ (2552 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2552.
เลขเรียกQ179.92 ข5ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญการประชุมคณะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงสาธารณสุข มกราคม 2534-กรกฎาคม 2535 / สำนักงานปลัดกระทร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2535.
เลขเรียกRA422 ส356,W3 ก218ส 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2550 เพิ่มความสุขและผลิตภาพประชาชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทค...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), 2550.
เลขเรียกQ179.9 อ72,500 พ534พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี 2517-2518 เรื่องวิศวกร พลังงานและสิ่งแวดล้อม 21-22 สิงหาคม 2518 หอประ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี (2518 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2518.
เลขเรียกTD170 ก487 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2 / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ครั้งที่ 2 : 2553 : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม).
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2553
เลขเรียก378.1 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลเรื่อง--ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551 / โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 9 : 2551 : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะสัตวแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
เลขเรียกSF605 ก482 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2551 (ร่วมฉลองแม่โจ้ครบรอบ 75 ปี) 4-5 ธันวาคม 2551ณ ศูนย์การศึกษาแ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. การประชุมวิชาการ (2551 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, [2551]
เลขเรียกS542.T52M3 ม862 2551,630 ม857ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2552 ผลงานวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน / สถาบันวิจัยพืชไร่กรมวิชาการเกษตร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (2552 : สุราษฎร์ธานี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2552].
เลขเรียกSB183.2 ก482ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2543.
เลขเรียกQ180.ท9 ส66,338.9009593 พ528ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3 = Extended abstracts : the 3rd nati...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย (ครั้งที่ 3 : 2545 : นครราชสีมา)
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย, 2545
เลขเรียกZ5055.T5 ก64ก6 2545,016.62 ก485ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุมวิชาการหม่อนไหม 2555 กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : 2-4 กรกฎาคม 2555 ณ โร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการหม่อนไหม (2555 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมหม่อนไหม, 2555.
เลขเรียกSF557 ก6อ 2555,วจ 638.2 ก85อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic week วันที่ 21-25 มีนาคม 2554 / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ (2554 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกZ5816.ห372 ห372 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานฉลอง 100 ปี ศิริราช : การประชุมใหญ่ทางวิชาการ 18-20 เมษายน 2531 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมใหญ่ทางวิชาการ งานฉลอง 100 ปี ศิริราช (2531 : มหาวิทยาลัยมหิดล)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียกR106 ก487,W5 ก487ก 2531
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551 "เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒน...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ (2551 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
เลขเรียกT174.3 ก475ก 2551,338.926 ก27ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา