Found: 1,665  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะในไข่ไก่เพื่อการบริโภค และอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียปนเปื้อน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2552?]
เลขเรียก636.08957922 ก525
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการลดปริมาณการปนเปื้อนอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงและถั่วลิสงป่นโดยการประยุกต์ใ...
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ยงมานิตชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกวจ RA767.A35 ว559ร6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเพื่อลดการปนเปื้อนอะฟลาทอกซินในพริกแห้งและพริกป่น :รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Management appr...
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ยงมานิตชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกQW630 ว6ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการจัดการเพื่อลดการปนเปื้อนอะฟลาทอกซินในพริกแห้งและพริกป่น = Management ...
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ยงมานิตชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกวจ RA767.A35 ว559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงสภาพการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียของร้านจำหน่ายอาหารตามสั่งบริเวณชายหาดเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ อำเ...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ อินทร์อุดม 2525-
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก363.19 อ372ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปนเปื้อนของยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม = Contamination of...
ชื่อผู้แต่งกัญญารัตน์ สุนทรา
พิมพลักษณ์[สมุทรสงคราม] : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง, 2555.
เลขเรียกSH117.T5 ก384,591.77 ก384ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการฟื้นฟูดินปนเปื้อนจากการประกอบการอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตนาหกรรม, 2554.
เลขเรียก363.7 น774
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนเรื่องอาหารปนเปื้อนสารพิษ / โดย ทัศนีย์ อินทรสุขศรี
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ อินทรสุขศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมศาสตร์์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547.
เลขเรียกTX531 ท365อ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการติดเชื้อปรสิตการปนเปื้อนแคดเมียมในผัก และจุลินทรีย์ที่ทนและดูดซับแคด...
ชื่อผู้แต่งวาสนา ฉัตรดำรง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียกQR75 ว491ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบจุลินทรีย์และสารปนเปื้อนในอาหาร
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบจุลินทรีย์และสารปนเปื้อนในอาหาร (2538 : มหาวิทยาลัยมหิดล)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
เลขเรียกTX531 Thai 434 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ : ผลของโอโซนต่อการลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในผักพร้อมบริโภค =...
ชื่อผู้แต่งศรีสุดา กวยาสกุล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555.
เลขเรียกTD427.P4 ศ275ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปนเปื้อนสารออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมทในปลาร้าในเขตอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ = Organophosphate...
ชื่อผู้แต่งจิรัฐฐา สุกอง.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาสารตกค้างของยาฆ่าแมลงในน้ำผัก, น้ำผลไม้และชาเขียวในภาชนะปิดสนิท / โดย เกษร นันทจิต, ล...
ชื่อผู้แต่งเกษร นันทจิต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
เลขเรียกWA712 ก814 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในเนื้อหมูเพื่อการแปรรูปแหนม/ อภิรดี พันโส.
ชื่อผู้แต่งอภิรดี พันโส.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบการปนเปื้อนไวรัสตับอักเสบชนิดเอในหอยนางรมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก : รายงานฉบับสมบูรณ...
ชื่อผู้แต่งอุไรวรรณ อินทมาโส.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551.
เลขเรียก615.95293 อ858ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา