Found: 9,112  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด / ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา
ชื่อผู้แต่งศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา
พิมพลักษณ์สงขลา: ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา 2549
เลขเรียกWM270 ส639น 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการแนะนำศิลปกรรมบำบัด = An introductory course on art therapy / บรรณาธิการ, เลิศศิริร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2549.
เลขเรียกWM450.5.A8 ห144 2549,615.8515 ก475
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฎิบัติการทางกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยเด็กของนักศึกษากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่ 3 / ภาควิชากิจกรรมบำบั...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2535?]
เลขเรียกWB555 ค695 ล.1-2 2535?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัด สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องของการรับรู้และความเข้าใจ / พีรยา มั่นเขตวิทย์...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
เลขเรียกWB555 ก459 2553,615.851 ก27 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโภชนาหารบำบัดโรคกระเพาะ : ธรรมชาติบำบัดเพื่อการป้องกันรักษาแผนใหม่ / ภาณุ อัมพรบุพชา, ผู้เรียบเรีย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2533.
เลขเรียกRC816 ภ446 2536,WI100 ภ922 2533,616.3 ภ637ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบโรงบำบัดน้ำเสีย / เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิตรนราการพิมพ์, 2540.
เลขเรียกTD746 ก48,628.36 ก768ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบโรงบำบัดน้ำเสีย = Wastewater treatment plant design / เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เอส.อาร์, 2547.
เลขเรียกTD743 ก768 2547,WA778 ก768ก 2547,628.162 ก84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทางชีวภาพ/ ธงชัย พรรณสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งธงชัย พรรณสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2544.
เลขเรียกTD 755 ธ117ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติการทางกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยเด็กของนักศึกษากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่ 3 / [คณาจารย์หน่วยกิจก...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [253- ]
เลขเรียกWS350.6 ค695 ล.1 253-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียงทิพย์ โสตบำบัดมหัศจรรย์ / อันเวส.
ชื่อผู้แต่งอันเวส.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : เรือนบุญ, 2543.
เลขเรียกQC225.7 อ6ส 2543,615.8515 อ115ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2543
เลขเรียก628.3 ค695 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมบำบัดแนวจิตวิเคราะห์ / เทียม ศรีคำจักร
ชื่อผู้แต่งเทียม ศรีคำจักร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.
เลขเรียกWM450.5.O2 ท749ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา