Found: 108,197  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เวลาในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดจันทบุรี / ปรานี ...
ชื่อผู้แต่งปรานี จันทร์ดารา
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก373.12012 ป 511 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ...
ชื่อผู้แต่งพิศมัย แก้วเชื้อ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552
เลขเรียก371.201 พ751ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารบุคลากรทางการศึกษา / เจริญ ไวรวัจนกุล
ชื่อผู้แต่งเจริญ ไวรวัจนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2523
เลขเรียก371.1 จ722ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการบริหารกับผลการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง / โดย กัลยากร หอมเพชร
ชื่อผู้แต่งกัลยกร หอมเพชร
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกLB2831.826.ท9 ก69
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง57 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, c2521.
เลขเรียกTS155.T5 ห5 2521,658 ห556 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนรายวิชา มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร / อารี หลวงนา. [text]
ชื่อผู้แต่งอารี หลวงนา.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์, 2542.
เลขเรียก658.3 อ27อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า / โดย พรพรรณ อินทรประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งพรพรรณ อินทรประเสริฐ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกLB2952.5 พ43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารบุคลากรทางการศึกษา = School personnel management / เจริญ ไวรวัจนกุล
ชื่อผู้แต่งเจริญ ไวรวัจนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2523.
เลขเรียกHF5549 จ723,371.201 จ57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารฐานโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเข...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย เกษหอม
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552
เลขเรียก371.2 ธ394ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาของการบริหารภาครัฐ / วรเดช จันทรศร
ชื่อผู้แต่งวรเดช จันทรศร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหายบล็อคและการพิมพ์, 2544
เลขเรียกJF1358.T5 ว47 2549,352.34 ว17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล / โดยสามารถ สูร...
ชื่อผู้แต่งสามารถ สูรโรคา.
พิมพลักษณ์นครปฐม: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกJS7153.3A8 ส44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2549 : สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น / สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักบริหารการวิจัย.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
เลขเรียก378.107 ข285ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการ : มุมมองนักบริหาร (ฉบับปรับปรุง) / จุฑา เทียนไทย.
ชื่อผู้แต่งจุฑา เทียนไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ท้อป, 2547.
เลขเรียกHD 37 .T5 จ43 2548,658.4 จ432ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา