Found: 113,961  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เวลาในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดจันทบุรี / ปรานี ...
ชื่อผู้แต่งปรานี จันทร์ดารา
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก373.12012 ป 511 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ...
ชื่อผู้แต่งพิศมัย แก้วเชื้อ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552
เลขเรียก371.201 พ751ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการบริหารกับผลการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง / โดย กัลยากร หอมเพชร
ชื่อผู้แต่งกัลยกร หอมเพชร
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกLB2831.826.ท9 ก69
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารสำหรับครู / สมาน อัศวภูมิ.
ชื่อผู้แต่งสมาน อัศวภูมิ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก371.2 ส162ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิชาการจัดการและการบริหารงานเรื่องการบริหารการผลิต การบริหารตลาดและการบริหารการเงิน / สมบัติ ว...
ชื่อผู้แต่งสมบัติ วารีรัตน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2529.
เลขเรียกHD37.T5 ส4ร6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง57 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, c2521.
เลขเรียกTS155.T5 ห5 2521,658 ห556 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนรายวิชา มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร / อารี หลวงนา. [text]
ชื่อผู้แต่งอารี หลวงนา.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์, 2542.
เลขเรียก658.3 อ27อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า / โดย พรพรรณ อินทรประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งพรพรรณ อินทรประเสริฐ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกLB2952.5 พ43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารฐานโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเข...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย เกษหอม
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552
เลขเรียก371.2 ธ394ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาของการบริหารภาครัฐ / วรเดช จันทรศร
ชื่อผู้แต่งวรเดช จันทรศร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหายบล็อคและการพิมพ์, 2544
เลขเรียกJF1358.T5 ว47 2549,352.34 ว17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล / โดยสามารถ สูร...
ชื่อผู้แต่งสามารถ สูรโรคา.
พิมพลักษณ์นครปฐม: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกJS7153.3A8 ส44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา