Found: 4,175  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPackaging directory Thailand 2007-2008 / สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย, 2551.
เลขเรียกอ 688.8025 ก64ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPackaging information sources in Thailand 1985.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคมการบรรจุหีบห่อไทย, 2528.
เลขเรียกHD9999.C742 พ954 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบรรจุอาหาร = Food packaging / งามทิพย์ ภู่วโรดม.
ชื่อผู้แต่งงามทิพย์ ภู่วโรดม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.เอ็ม , 2550.
เลขเรียกTP374 .ง64 2550,664.09 ง26ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ = Packaging Design.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : นาฬิกา, 254?
เลขเรียกTS195.4 บ152,745.4 ก279
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPackaging \& design เสกสรรปั้นแต่งบรรจุภัณฑ์ / นเร ขอจิตต์เมตต์
ชื่อผู้แต่งนเร ขอจิตต์เมตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์, 2550.
เลขเรียกTS195.4 น263 2550,741.609593 น263พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรา บรรจุภัณฑ์อาหาร / ประภาพรรณ เพียรชอบ
ชื่อผู้แต่งประภาพรรณ เพียรชอบ
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555
เลขเรียก688.8 ป342ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องข่าวสารบรรจุภัณฑ์ไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย, 2542-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ : กล่องกระดาษ - กล่องพลาสติก - ถ้วยไอศกรีม - ถ้วยกาแฟ - โลหะ, แก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ช. รุ่งเรือง, [2546?]
เลขเรียกNC1002.P33 บ44,666.1 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่อง ภาชนะแก้วเพื่อการบรรจุภัณฑ์ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2530 ณ ห้องนวลจันทร์ โรงแรมอิ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องภาชนะแก้วเพื่อการบรรจุภัณฑ์ (2530 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2530.
เลขเรียกTS198.3.ก8 ก65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบรรจุภัณฑ์ : วิทยาการวัสดุสำหรับการบรรจุภัณฑ์ : เอกสารประกอบการสอน / นวดล เพ็ชรวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งนวดล เพ็ชรวัฒนา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554.
เลขเรียก688.8 น293ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่อง ภาชนะโลหะเพื่อการบรรจุภัณฑ์ 3 กันยายน 2529 ณ ห้องนวลจันทร์ โรงแรมอิมพิเรียล.
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง ภาชนะโลหะเพื่อการบรรจุภัณฑ์ (2529 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2529.
เลขเรียกTS198.3.ล9 ก64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่องภาชนะแก้วเพื่อการบรรจุภัณฑ์ / ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย, 2530.
เลขเรียก658.564 ส181ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่องภาชนะโลหะเพื่อการบรรจุภัณฑ์ / ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย, 2529.
เลขเรียก658.564 ส181ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ : รูปสำเร็จพร้อมแพตเทิร์นไดคัท / [บรรณาธิการ : สมบูรณ์ เล็กวงศ์ไพบูลย์]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, [255-]
เลขเรียกTS195.4 น927,658.564 น757
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่องการยกระดับมาตรฐานการบรรจุผลิตภัณฑ์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2526 / จัดโดย สถาบันวิจั...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องการยกระดับมาตรฐานการบรรจุผลิตภัณฑ์ (2526 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2526.
เลขเรียก688.8 ก525ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา