Found: 698  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวโน้มการพึ่งพาการนำเข้าแร่ของไทยในอนาคต / มงคล วิมลรัตน์.
ชื่อผู้แต่งมงคล วิมลรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มเศรษฐกิจแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน สำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2548.
เลขเรียกHD9506.T52 ม22 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อกำหนดสำหรับอาหารนำเข้าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.
เลขเรียกTX537 ข281ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการนำเข้าไม้แปรรูปจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวเข้ามายังประเทศไทย ณ ด่านศุลกากร จังหวัดหนองคา...
ชื่อผู้แต่งอนุวัฒน์ บุญเฮ้า
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายและมาตรฐานการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2551 (กากถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลาบ่น)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์, [255-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุปสงค์การนำเข้าสินค้าของไทย / กิตติพงษ์ ชุนพงษ์ทอง = Demand for imports of Thailand / Kittipong Ch...
ชื่อผู้แต่งกิตติพงษ์ ชุนพงษ์ทอง 2512-
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย...รายงานประจำปี 25.. = Export-Import bank of thailand Ann...
ชื่อผู้แต่งธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย, 2544-.
เลขเรียก332.28 พ271ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์การนำเข้าสุราและผลกระทบของการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับต่างประเทศ / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
ชื่อผู้แต่งฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
เลขเรียกHD9390.T5 ฉ63 2550,382.45 ฉ236ส 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเข้าและส่งออก ดนัย นิ่มนวล และอื่นๆ.
ชื่อผู้แต่งดนัย นิ่มนวล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.วิวรรธน์, 2541.
เลขเรียก382 ด15ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการนำเข้าและส่งออก / : Import and Export Principle / คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
ชื่อผู้แต่งคำนาย อภิปรัชญาสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง , 2553.
เลขเรียก658 ค351ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ่านหินนำเข้าและการนำไปใช้ประโยชน์ / มงคล วิมลรัตน์
ชื่อผู้แต่งมงคล วิมลรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มเศรษฐกิจแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน สำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2549.
เลขเรียกHD9556.T52 ม115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ปริมาณการนำเข้ากาปฟสำเร็จรูปในประเทศไทย / สุพรรณี จันทร์แจ่มหล้า...
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี จันทร์แจ่มหล้า.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเอกสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกQA276.18 ส734
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคู่มือการผลิตยาแผนปัจจุบัน การนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร / กรมส่งเสริมสาธารณสุ...
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมส่งเสริมสาธารณสุข, 2517.
เลขเรียกQV736.JT3 อ884 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำยุทธศาสตร์บริหารนโยบายการนำเข้าของไทย : อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / ช...
ชื่อผู้แต่งชโยดม สรรพศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
เลขเรียกHD9687.T52 ช94 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา