Found: 1,374  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตีความกฎหมาย / ธานินทร์ กรัยวิเชียร, วิชา มหาคุณ.
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ กรัยวิเชียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.
เลขเรียกK ธ515 2523,347.053 ธ515ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเพณีทางรัฐธรรมนูญ / ปวริศร เลิศธรรมเทวี.
ชื่อผู้แต่งปวริศร เลิศธรรมเทวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561.
เลขเรียกK3165 ป492 2561,342 ป492ป 2561 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตีความกฎหมาย / ธานินทร์ กรัยวิเชียร, วิชา มหาคุณ
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ กรัยวิเชียร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกK ธ515ก 2539,340 ธ25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตีความกฎหมาย / โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร และ วิชา มหาคุณ
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ กรัยวิเชียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.
เลขเรียกKPT2220 ธ63,340 ธ25กต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานกับสถาบันตุลาการ : การตีความรัฐธรรมนูญแบบโครงสร้างนิยม / วิชัย วิวิตเสวี, ชุมพิชา ...
ชื่อผู้แต่งวิชัย วิวิตเสวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการตีความกฎหมายภาษีอากร ตามหลักกฎหมายเฉพาะยกเว้นกฎหมายทั่วไป : ศึกษากรณี ปัญหาการคำนวณกำไรสุทธิ...
ชื่อผู้แต่งกานต์ วิจิตรเขื่อนขันท์, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์แห่งการตีความกฏหมาย / สิทธิกร ศักดิ์แสง
ชื่อผู้แต่งสิทธิกร ศักดิ์แสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งวิญญูชน [จัดจำหน่าย], 2552.
เลขเรียกKPT 452 ส34 2552,340 ส 638 ศ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผจงถ้อยร้อยเรียง / ชลธิรา สัตยาวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งชลธิรา สัตยาวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปลาตะเพียน, 2530.
เลขเรียกPL4202.6 .ช45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตีความกฎหมาย สัญญาและกรมธรรม์ประกันภัย / ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ โฆวิไลกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538.
เลขเรียกK1241 ป4ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการตีความ : กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ / กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์. กรมการประกันภัย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์, 2548.
เลขเรียกHG9970.4.ท9 ก46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องบันทึกการเรียนการสอนวิชา การใช้และการตีความกฎหมาย ครั้งที่ 1-4 [Audiorecording] / อาจารย์จรัล ภักด...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิติศาสตร์ทวนกระแส / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549.
เลขเรียกKPT452 ธ657,340 ธ699น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการตีความกฎหมายมหาชน / กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551.
เลขเรียกK3150 ส63,342 ศ64ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา