Found: 3,879  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี ... / โดย คณะกรรมการติดตามและประเม...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สถาบัน, [2542-]
เลขเรียก321.806 รย451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่ม, [2551?].
เลขเรียกLB 2952.5 ส17 2551
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามประเมินผลสถานภาพและการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย พ.ศ. 2557 / กลุ่มงานติดตา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2557.
เลขเรียกQH87.3 ร451 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการติดตามผลการฝึกอบรม "เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์" = The follow up...
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ ชื่นบาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539.
เลขเรียกวจ Q180.55.E4 ท364
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปีการศึกษา 2555 / คณะกรรมการ...
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2556.
เลขเรียก371.26 รง451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/ แนวท...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอดมศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอดมศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560.
เลขเรียกKPT 3138 ร155
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2539-2543 / จัดทำโ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร, [2543?]
เลขเรียก320.9593 ส356
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการสัมมนาเรื่องผลการติดตามผลิตผลรุ่นแรกของหลักสูตรใหม่ ณ โรงแรมสายลม หัวหิน ประจวบคีรีขั...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง"ผลการติดตามผลิตผลรุ่นแรกของหลักสูตรใหม่" (2531 : ประจวบคีรีขันธ์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2531.
เลขเรียกLB1564.T5 ก525 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2556-2557 / สถาบันวิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียกว 378.9593 ม246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสถาบันราชภัฏ [text] / พรรณี แพ่งกุล และ อารีย์ วชิร...
ชื่อผู้แต่งพรรณี แพ่งกุล
พิมพลักษณ์ธนบุรี : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542
เลขเรียกวจ 331.70235 พ272ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปการติดตามผลและแนะนำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2525 ของเขตการศึกษา / งานติดตามและประเมิน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2525.
เลขเรียกLB1564.T5 ส356 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินผล : แนวทางสู่การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด / สำนักนโยบายและ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551.
เลขเรียกKPT3515 ส63ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2556-2557 : รายงานการวิจ...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561
เลขเรียก378.365 ก453
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ / คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาติดตามและประเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2547.
เลขเรียกJS7153.3.A8 ร451 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการเขตตรวจราชการที่ 5 / สุน...
ชื่อผู้แต่งสุนีย์ บุญทิม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548.
เลขเรียกL592.T5E3 ส821ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา