Found: 1,073  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน / หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนเรศวร. สำนักงานอธิการบดี. หน่วยตรวจสอบภายใน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546.
เลขเรียกLB2324 น267ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือผู้ตรวจติดตาม/ วารินทร์ สินสูงสุด , วันทิพย์ สินสูงสุด.
ชื่อผู้แต่งวารินทร์ สินสูงสุด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตบัณฑิตธรรมm ; 2546.
เลขเรียกTS 156 ว483ค 2546,658.4013 ว-ค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการตรวจสอบคุณภาพน้ำนม / [สุวิมล พันธุ์ดี, เอกชัย สร้อยน้ำ].
ชื่อผู้แต่งสุวิมล พันธุ์ดี.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546].
เลขเรียกSF253 ส75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[เอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา] / โดย อุทุมพร จามรมาน
ชื่อผู้แต่งอุทุมพร จามรมาน
พิมพลักษณ์2541-2542.
เลขเรียกLB2331.65.T5 อ825อ ล.1- 2541-2542,378.101 อ825อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2552 / สำนักงานคณะกร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน, 2553
เลขเรียกสร 378.05 ม565ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ : รายงานฉบับสมบ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก354.3 ม246ร 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องISO 9000 ภาค 5 [videorecording] : การตรวจสอบระบบคุณภาพ / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภา, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม วรรณา ตั้งเจริญชัย.
ชื่อผู้แต่งวรรณา ตั้งเจริญชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สหมิตรออฟเซท 2538.
เลขเรียก637.127 ว267ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือมาตรฐานกลางเพื่อตรวจสอบรับรองคุณภาพการผลิต ข้าวโพดฝักอ่อน / ศูนย์ตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพส...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. กองเกษตรเคมี. ศูนย์ตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก กองเคมี กรมวิชาการเกษตร, 2546.
เลขเรียก635.67 ว546ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเชิงกลยุทธ์กับคุณภาพการตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่ตรวจ...
ชื่อผู้แต่งเกศินี เตชะทรัพย์สิริ
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกวจ 657.458 ก85ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัตถุดิบอาหารสัตว์ : การใช้และการตรวจสอบคุณภาพ / สุกัญญา จัตตุพรพงษ์.
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา จัตตุพรพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : เมืองพิมพ์ , 2530.
เลขเรียก636 ส41ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบคุณภาพน้ำนม / กองสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, 25--
เลขเรียกSF257 ก451 25--
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินตนเอง (self assessment report : SAR) ปีการศึกษา 2544 มิถุนายน 2544-พฤษภาคม 2545 / ห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักงานอธิการบดี. หน่วยตรวจสอบภายใน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : หน่วย, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านน้ำทะเลชายฝั่ง / พรสุข จงประสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งพรสุข จงประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ, 2547.
เลขเรียกGC101.2 พ4ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา