Found: 2,225  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวยธรรมชาติ ด้วยสูตรสมุนไพรสด / น้ำทอง ทรัพย์รุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งน้ำทอง ทรัพย์รุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม มีเดีย, 2549.
เลขเรียกRA778 น519,646.72 น 584 ส 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมสวยด้วยตัวเอง/ วรรณวดี ปริพนธ์.
ชื่อผู้แต่งวรรณวดี ปริพนธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2544.
เลขเรียกRA 778 ว257ส 2544,646.72 ว257ส 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล็บ--ใครคิดว่าไม่สำคัญ / โดย หญิงยุคใหม่
ชื่อผู้แต่งหญิงยุคใหม่
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : พิมพ์ดี การพิมพ์, 2538.
เลขเรียกQM488 ห127,611.78 ห133ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือดูแลสุขภาพเล็บ ขนหรือเส้นผมและผิวหนัง / ศิริลักษณ์ พิมพ์วรเมธากุล เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ พิมพ์วรเมธากุล
พิมพลักษณ์[นนทบุรี?] : สมิต, 2540
เลขเรียกRL87 ศ64 2540,613 ศ484ค 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียงดี เป็นที่หนึ่ง = Professional voice academy / สาฑิตย์ ชัยประสิทธิกุล
ชื่อผู้แต่งสาฑิตย์ ชัยประสิทธิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียกRF 510 ส631ส 2553,WV 500 ส634ส 2553,612.78 ส634ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเผยความลับหมอหน้า / Doctor Youth.
ชื่อผู้แต่งDoctor youth.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ้าสำนัก, 2553.
เลขเรียกRA778 ด261ผ 2553,646.726 ด261ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล็บมือสื่อความหมาย / ซู เต๋อ จี๋ ; ม.อึ้งอรุณ, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งซู, เต๋อ จี๋.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, [2535?].
เลขเรียก646.727 ซ471ล 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพิ่มพลังประสาทสัมผัส / ชีนา เมเรดิท ; กิจจา ฤดีขจร... [และคนอื่น ๆ], ผู้แปล [text]
ชื่อผู้แต่งเมเรดิท, ชีนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์สไดเจนลท์, 2553.
เลขเรียก612.8 ม758พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดูแลช่องปากและฟัน / พจนารถ พุ่มประกอบศรี.
ชื่อผู้แต่งพจนารถ พุ่มประกอบศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แกลเลอรี มีเดีย แอนด์ โปรดักส์, 2535.
เลขเรียกRK61 พ173,617.601 พ175ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง144 เคล็ดผิวสวยอ่อนเยาว์สุขภาพดี / ศิตาภรณ์ ศิโรช.
ชื่อผู้แต่งศิตาภรณ์ ศิโรช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2549.
เลขเรียกRA778.A2 ศ636 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผิวสวยใสไม่ต้องพึ่งครีมบำรุง ริวอิจิ อุทซึกิ ; แปลโดย อาคิรา รัตนาภิรัต [text]
ชื่อผู้แต่งอุทซึกิ, ริวอิจิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; เนชั่นบุ๊คส์, 2558
เลขเรียกRL87 อ816 2558,646.726 อ816ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องสำอางเพื่อความสะอาด = Cleansing cosmetics / พิมพร ลีลาพรพิสิฐ.
ชื่อผู้แต่งพิมพร ลีลาพรพิสิฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2544.
เลขเรียกTP983 .พ66 2544,QV778 พ718ค 2544,646.72 พ718ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับสู่ผิวสวยขาวใสทำอย่างไรให้ขาว / โดย ชาญกิตติ์ ณ ระนอง.
ชื่อผู้แต่งชาญกิตติ์ ณ ระนอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Minibear, 2555.
เลขเรียกRL87 ช62,WB925^bช511ค 2555,646.72 ช23ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องสำอางเพื่อความสะอาด = Cleansing Cosmetics / พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
ชื่อผู้แต่งพิมพร ลีลาพรพิสิฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2532
เลขเรียกRA778.A2 .พ361,668.5 พ36ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา