Found: 3,330  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตกับสุขภาพ / ธรรมปราโมทย์
ชื่อผู้แต่งธรรมปราโมทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2550.
เลขเรียกRA776 ธ348ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสุขภาพดีดูแลด้วยตนเอง / ธีระ ศิริอาชาวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งธีระ ศิริอาชาวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548.
เลขเรียกRA776.95 ธ2371 2548,WT100 ธ6ค 2548,613 ธ37ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2554, [2011]
เลขเรียกWB327 ค695 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNatural beauty / อังคณา ทองพูล
ชื่อผู้แต่งอังคณา ทองพูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2552.
เลขเรียกRA778 อ448น 2552,646.72 อ488น 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง / [คณะผู้จัดทำ ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2551.
เลขเรียกWB327 ค695ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินผลโครงการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง / สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน สำนักงานปลัดกระ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2535.
เลขเรียกQT180 ร451 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น / นง...
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ สมศรี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการดำเนินงานโครงการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเรื่องการป้องกันดูแลและรักษาโรคสำหรับเด็กอายุ 0-5 ปี : ...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : โครงการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน, [2535]
เลขเรียกRJ103.T5 ร451ก,WS200 ร451 2533-35,351.776 ส636ก.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ / ชื่นจิตต์ เพชรชาติ
ชื่อผู้แต่งชื่นจิตต์ เพชรชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายอบรมอนามัยในบ้าน ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย, 2545.
เลขเรียกWT20 ช592ก 2545,613.0438 ช592ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ปรึกษาครอบครัวสุขภาพดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีด เดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2545.
เลขเรียกRA776.95 ท63,WA308 ท533 2545,613 ท35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการดำเนินงานโครงการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเรื่องไข้ : อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2533-253...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน, [2535?]
เลขเรียกRB129 ร451,WB152 ร451 2533-35,Res 616.9 ค-ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครอบครัวดูแลสุขภาพตนเอง / จัดทำโดย โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัวในช...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2544.
เลขเรียกRA776.95 ค695,WA308 ค695 2544,613 คม695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมกายใจสู่บั้นปลายชีวิต / โสภาพรรณ รัตนัย.
ชื่อผู้แต่งโสภาพรรณ รัตนัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, 2554.
เลขเรียกRA777.6 ส984,WT100 ส9ต 2554,646.79 ส86ต 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา