Found: 4,721  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตกับสุขภาพ / ธรรมปราโมทย์
ชื่อผู้แต่งธรรมปราโมทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2550.
เลขเรียกRA776 ธ348ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น / นง...
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ สมศรี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา / กฐิน กมล...
ชื่อผู้แต่งกฐิน กมลหา
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลการส่งเสริมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียนโ...
ชื่อผู้แต่งเกศรา เสนงาม
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553
เลขเรียกRJ416.L4 ก75 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการดำเนินงานโครงการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเรื่องการป้องกันดูแลและรักษาโรคสำหรับเด็กอายุ 0-5 ปี : ...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : โครงการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน, [2535]
เลขเรียกRJ103.T5 ร451ก,WS200 ร451 2533-35,351.776 ส636ก.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครอบครัวดูแลสุขภาพตนเอง / จัดทำโดย โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัวในช...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2544.
เลขเรียกRA776.95 ค695,WA308 ค695 2544,613 คม695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลตนเองโดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาห...
ชื่อผู้แต่งคเชนทร์ ชนะชัย
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 616.46 ค28ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลตนเองในผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ ของ อัมพร พัสดร
ชื่อผู้แต่งอัมพร พัสดร
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกส 305.26 อ64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยคัดสรรและความสามารถในการดูแลตนเองในผู้ติดเชี้อเอดส์ = Selected basic conditioning factors and...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
เลขเรียกRC607.A26 ป521,WB327 ป521 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดูแลตนเองผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับรังสีรักษา / โดยปาริชาติ สุขสว่างโรจน์
ชื่อผู้แต่งปาริชาติ สุขสว่างโรจน์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น], 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยดอนคนทา ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใ...
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ ศรีนอก
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สถานีอนามัยตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น / เ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญประภา จำปาแดง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือดำเนินงานหลักสูตร : การเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน / กองการพยาบาล สำนักงานปลั...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, 2536.
เลขเรียกRA777.6 ค695,613.0438 ค416
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองข...
ชื่อผู้แต่งกฤติกาพร ใยโนนตาด
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา