Found: 3,905  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจภาวะการดำเนินกิจการและการจ้างงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2541 / สำนักงาน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2541.
เลขเรียกHD736.ท92 ส63,331.125 น473ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพและวิธีการจ้างงานชนิดไม่เต็มเวลา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้าง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2547.
เลขเรียกHD5072.55 ร451ค,331.21 ค962 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการวิเคราะห์ภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2542 / มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2542.
เลขเรียก331.137084 บ747อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการจ้างเหมาบริการบุคลากร รองรับการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด / อภิรัชศักดิ์ ร...
ชื่อผู้แต่งอภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2550.
เลขเรียกHD5701.5 อ46 2550,331.125 อ 179 ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJobs for teens- -งานมันส์ วันว่าง / ฐิตารีย์.
ชื่อผู้แต่งฐิตารีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสซี่เดย์, 2550.
เลขเรียกHD6276.T5 ฐ6จ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพและวิธีการจ้างงานชนิดไม่เต็มเวลา / กลุ่มงา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงาน, [2547]
เลขเรียกวจ HD5110.2.T5 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจ้างงาน / กระทรวงแรงงาน.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงาน, 2549.
เลขเรียก331.29593 ร914ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี กรมการจัดหางานบริการด้วยใจ / กรมการจัดหางาน.
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการ, 2548.
เลขเรียก331.125 ก272ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2537- / งานวิจัยสถาบัน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้. งานวิจัยสถาบัน.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยฯ, 2537- .
เลขเรียกLB2371 ม565
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรวจอัตราค่าจ้างและสวัสดิการสำหรับการบริหารค่าจ้าง ประจำปี 2553-2554 / สมาคมการจัดการงา...
ชื่อผู้แต่งสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2553.
เลขเรียก331.1 ส293ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารผลการสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2553 งานวิจัยสถาบันและสารส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี. กองแผนงาน.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555.
เลขเรียก331.137084 บ747อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจ้างงานกับแผนพัฒนาฉบับที่หกของประเทศไทย / ผาสุก พงษ์ไพจิตร
ชื่อผู้แต่งผาสุก พงษ์ไพจิตร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2528.
เลขเรียกHD5706 ผ381
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจ้างงานคนพิการ สำหรับสถานประกอบการ : จ้างงานคนพิการไม่ยากอย่างที่คิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก.เทพเพ็ญวานิสย์, 2546.
เลขเรียกHD7256.T5 ค695 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะการทำงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2533- มหาวิทยาลัยบูรพา / กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี.
พิมพลักษณ์[ชลบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 25-].
เลขเรียกLB2371 ม556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา