Found: 3,266  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุกรมวิธานพืช / พเยาว์ อินทสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งพเยาว์ อินทสุวรรณ.
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2552.
เลขเรียกQK95 พ47 2552,580.12 พ225อ2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจำแนกพรรณไม้ / ก่องกานดา ชยามฤต. [text]
ชื่อผู้แต่งก่องกานดา ชยามฤต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอพรรณไม้ กรมป่าไม้, 2541.
เลขเรียกSD 391 ก344ค 2541,581 ก19ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... / กองจำแนกที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อผู้แต่งกองจำแนกที่ดิน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, 252 -
เลขเรียกS623 ก782จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาอนุกรมวิธานของสัตว์มีกระดูกสันหลัง (วาฬ และโลมา) = A Study on Marine Ve...
ชื่อผู้แต่งสาธิต โกวิทวที.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2535.
เลขเรียกQL737 .C42 ส63 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต / บุญกุล บรรจบราษฎร์.
ชื่อผู้แต่งบุญกุล บรรจบราษฎร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [25--].
เลขเรียกQH540.7 บ392
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือตรวจวิเคราะห์แมลงคุ้มครอง / กรมป่าไม้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Integrated Promotion Tchnology Co., 2544.
เลขเรียกQL468 ค695 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกเพศจากกระดูกหน้าแข้งและกระดูกปลายแขนในโครงกระดูกของคนไทย / โดย ชุติมา เสริมดวงประทีป.
ชื่อผู้แต่งชุติมา เสริมดวงประทีป.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกRA1027.8 ช73 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัตวานุกรมวิธานพร้อมตัวอย่างการศึกษาของไร / เพ็ญศรี ตังคณะสิงห์.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี ตังคณะสิงห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียกQL434.2 พ72,591 พ53ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกตำแหน่ง / โครงการจำแนกตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ, 2509.
เลขเรียกJQ1746 ก446 2509
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสำรวจจำแนกสมรรถนะที่ดิน / กองจำแนกที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2520.
เลขเรียกS593.2 .พ113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจำแนกพรรณไม้ / ก่องกานดา ชยามฤต
ชื่อผู้แต่งก่องกานดา ชยามฤต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน, 2545.
เลขเรียกQK95 ก52 2545,581 ก19ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจจำแนกสมรรถนะที่ดิน จังหวัดระยอง / กองจำแนกที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2524.
เลขเรียกS593.2.R32 .พ113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจจำแนกสมรรถนะที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี / กองจำแนกที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2524.
เลขเรียกS593.2.P44 .พ113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจจำแนกสมรรถะที่ดินและวินิจฉัยคุณภาพของดิน จังหวัดสตูล / กองจำแนกที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2524.
เลขเรียกS593.2.S25 .พ113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา