Found: 1,978  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลการจัดตั้ง ยุบรวม ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย / สถาบัน สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 25 - / ส...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2522-2528.
เลขเรียกLB2341 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดส่วนราชการ 2512 / เชวง เรียงสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งเชวง เรียงสุวรรณ.
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2512.
เลขเรียกJQ1745 ช7,354.593 ช57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดโครงสร้างส่วนราชการ / จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาระบบโครงสร้างราชก...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดโครงสร้างส่วนราชการ (2548 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาระบบโครงสร้างราชการ สำนักงาน ก.พ.ร., 2548.
เลขเรียกJQ1745 .ก625 2548,352.64 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานของคณะทำงานในการพิจารณาปรับปรุงส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข 16 พ.ย.-13 ธ.ค. 16.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2516]
เลขเรียกRA425 ร72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแบ่งส่วนราชการ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ / กระทรวงมหาดไทย
ชื่อผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2527.
เลขเรียกJF1358 ม234 2527,354.593063 ม192ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแบ่งส่วนราชการโรงพยาบาลศรีนครินทร์และคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : งานวางแผนและประเมินผล [คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น], 2531.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำชี้แจงประกอบการขอแบ่งส่วนราชการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / สำนักวิทยบริการ มห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย, [2531].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดโครงสร้างส่วนราชการ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สมาน รังสิโยกฤษฎ์
ชื่อผู้แต่งสมาน รังสิโยกฤษฏ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2535.
เลขเรียก351.0009593 ส 243 ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดโครงสร้างส่วนราชการ / รวบรวมและเรียบเรียงโดยสมาน รังสิโยกฤษฏ์.
ชื่อผู้แต่งสมาน รังสิโยกฤษฏ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2542.
เลขเรียก352.46 ส162ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดโครงสร้างส่วนราชการ / สมาน รังสิโยกฤษฏ์.
ชื่อผู้แต่งสมาน รังสิโยกฤษฏ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2542.
เลขเรียกJF 1351 ส295ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดโครงสร้างส่วนราชการ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สมาน รังสิโยกฤษฏ์.
ชื่อผู้แต่งสมาน รังสิโยกฤษฏ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2542.
เลขเรียกJF1358 ส461 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนภูมิการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย-สถาบันของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย / สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักงานปลัดทบวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทบวงฯ, 2536.
เลขเรียกLB2324 ท3476 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนามสงเคราะห์ส่วนราชการและตำแหน่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2548 / กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. [...
ชื่อผู้แต่งกรมการปกครอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2548
เลขเรียก354.593063 ก17น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดโครงสร้างส่วนราชการ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สมาน รังสิโยกฤษฏ์.
ชื่อผู้แต่งสมาน รังสิโยกฤษฏ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2542.
เลขเรียก354.593 ส295ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดโครงสร้างส่วนราชการ / สมาน รังสิโยกฤษฏ์.
ชื่อผู้แต่งสมาน รังสิโยกฤษฏ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2540.
เลขเรียกJF 1351 ส413ก 2540,352.29 ส295ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา