Found: 895  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ = Television programming / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียกPN1992.75 ส747อ 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ = Television programming/ นงนุช ศิริโรจน์.
ชื่อผู้แต่งนงนุช ศิริโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549.
เลขเรียกPN 1991.75 น139ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการเป็นผู้ประกาศและนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง / ลดาวัลย์ แก้วสีนวล..
ชื่อผู้แต่งลดาวัลย์ แก้วสีนวล.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2548.
เลขเรียกPN1991.75 ล3ท 2548,791.447 ล142ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น / ศุภางค์ นันตา
ชื่อผู้แต่งศุภางค์ นันตา
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียกPN1991.77 ศ74,791.44 ศ46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7 = Radio programme a...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียก791.44 ส747อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15 = Radio programme ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียก791.44 ส747อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางสู่อาชีพดีเจ : นักจัดรายการวิทยุ / โอ๊ต ยุทธนา
ชื่อผู้แต่งโอ๊ต ยุทธนา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สารมวลชน, [253-]
เลขเรียกPN1991.5 อ972
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น = Radio Programming and P...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559
เลขเรียก384.54 อ884อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่และทำบัตรรายการหนังสือ / ธีรศักดิ์ ละม่อม.
ชื่อผู้แต่งธีรศักดิ์ ละม่อม.
พิมพลักษณ์สกลนคร : วิทยาลัยครูสกลนคร, 2528.
เลขเรียก025.8 ธ37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMarc 21 การลงรายการระเบียนบรรณานุกรมวารสาร / คณะทำงานจัดทำคู่มือการลงรายการบรรณานุกรมวารสาร
ชื่อผู้แต่งคณะทำงานจัดทำคู่มือการลงรายการบรรณานุกรมวารสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), 2555.
เลขเรียก025.316 ค125ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง = Radio programming / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียกPN1991.77 ส747อ 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนวิชาการผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ (3034401) / พรพิมล เฉลิมมีป...
ชื่อผู้แต่งพรพิมล เฉลิมมีประเสริฐ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2547.
เลขเรียกPN1991.7 พ249,791.44 พ176อ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น = Radio programming and production ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา