Found: 1,356  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือการจัดการตลาดธุรกิจโรงแรม = Hotel marketing / สมาคมโรงแรมไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมโรงแรมไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมโรงแรมไทย, 2553
เลขเรียก647.94 ร92ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการโรงแรม / ลาวรรณ เหมพิจิตร
ชื่อผู้แต่งลาวรรณ เหมพิจิตร.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2551.
เลขเรียก647.94 ล282อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือการจัดการตลาดธุรกิจโรงแรม = Hotel marketing / สมาคมโรงแรมไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2553.
เลขเรียกTX911.3.M3 ห151 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือการจัดการตลาดธุรกิจโรงแรม = Hotel marketing / สมาคมโรงแรมไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมโรงแรมไทย, 2553.
เลขเรียกTX911.3.M3 ห3 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือการจัดการตลาดธุรกิจโรงแรม = Hotel marketing / สมาคมโรงแรมไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมโรงแรมไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมโรงแรมไทย, 2553.
เลขเรียก647.94 ร925ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือการจัดการตลาดธุรกิจโรงแรม = Hotel Marketing / สมาคมโรงแรมไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมโรงแรมไทย, 2553.
เลขเรียก647.94 ห144
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานโรงแรม = Hotel Work / เกียรติ สิมะกูร
ชื่อผู้แต่งเกียรติ สิมะกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Human Heritage, 2550.
เลขเรียกTX911.3.T73 ก83 2550,647.9 ก851ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTowards a better hotel = กลยุทธ์พัฒนาโรงแรม / เกียรติ สิมะกูร เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Human Herritage, 2549.
เลขเรียกTX911.3.M27 ก8ก 2549,647.593 ท589
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือการจัดการตลาดธุรกิจโรงแรม = Hotel marketing / สมาคมโรงแรมไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมโรงแรมไทย, 2553.
เลขเรียกTX911.3.M3 ห144 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม / สัญชัย เกียรติทรงชัย.
ชื่อผู้แต่งสัญชัย เกียรติทรงชัย.
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2560.
เลขเรียก338.4791 ส552ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการโรงแรม = Hotel management / สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์.
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา สร้อยเพ็ชร์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
เลขเรียกTX911.3.M27 ส831,วจ 647.94 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือการจัดการตลาดธุรกิจโรงแรม = Hotel Marketing / สมาคมโรงแรมไทย
เลขเรียกHF5415.13 ส293ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการและปฏิบัติงานโรงแรม ศตวรรษที่ 21 / ปรีชา แดงโรจน์
ชื่อผู้แต่งปรีชา แดงโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2549.
เลขเรียกTX911.3.M27 ป467ก 2549,647.94068 ป467ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการตลาดธุรกิจโรงแรม(Hotel MarketingX สมาคมโรงแรมไทย [Text]
ชื่อผู้แต่งสมาคมโรงแรมไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สมาคมโรงแรมไทย 2553
เลขเรียก647.94 ส293
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา