Found: 87,186  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารและการจัดการ / กองบรรณาธิการวารสารผู้จัดการ.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการวารสารผู้จัดการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการวารสารผู้จัดการ, 2529.
เลขเรียก658.4 ก192ก 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ อำนาจ เจริญศิลป์.
ชื่อผู้แต่งอำนาจ เจริญศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2539.
เลขเรียกS 938 อ686ก 2539,301.31 อ215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ...
ชื่อผู้แต่งพิชญ์ รัชฏาวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2558.
เลขเรียกTD794.2 พ639,333.72 พ323ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทานทางการตลาด / ถมรัตน์ เงินทอง.
ชื่อผู้แต่งถมรัตน์ เงินทอง
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, [2561?].
เลขเรียก658.84 ถ247ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ = Management science review.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา 32478 การจัดการธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หน...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554
เลขเรียก658.456 ม246อ 2554 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ/ สุ...
ชื่อผู้แต่งสุจริต คูณธนกุลวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2558
เลขเรียกTC513.T5 ส749,333.7314 ส753ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการเงิน หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535
เลขเรียก362.4 ม747ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / อำนาจ เจริญศิลป์
ชื่อผู้แต่งอำนาจ เจริญศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2543
เลขเรียก333.7 อ636ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบ วช. 04 รายละเอียดของรายวิชาและแบบ วช. 05 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป (หลัก...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการ / คณาจารย์ภาควิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ [text]
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์ภาควิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, 2557.
เลขเรียก658 ค127ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารการจัดการสมัยใหม่ = Modern Management Journal
ชื่อผู้แต่งสาขาวิชาวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการดำเนินงานจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะ, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์การและการบริหาร : การศึกษาการจัดการแผนใหม่ = Organization and management / ธงชัย สันติวงษ์.
ชื่อผู้แต่งธงชัย สันติวงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539.
เลขเรียกHD37 ธ2 2539,658.4 ธ117อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการขายและศิลปะการขาย = Sales management and salesmanship / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียก658.81 ส481ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา