Found: 31,209  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเลือกใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช / อรพรรณ วิเศษสังข์
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ วิเศษสังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร, 2552.
เลขเรียกSB951 อ332ค,631.8 อ332ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือควบคุมงาน : คุณภาพ มาตรฐาน วิธีการโปร่งใส ใส่ใจประชาชน / กรมทางหลวงชนบท
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2552.
เลขเรียกTE229 ท375
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2553 : กรมควบคุมมลพิษ / กรมควบคุมมลพิษ.
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2554.
เลขเรียกTD194 ร451,354.335 ค178ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2549 : กรมควบคุมมลพิษ / กรมควบคุมมลพิษ.
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมความคุมมลพิษ, 2550.
เลขเรียก354.335 ค178ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2552 : กรมควบคุมมลพิษ / กรมควบคุมมลพิษ.
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2553.
เลขเรียก354.335 ค178ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2559/ จัดทำโดย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศจย.), 2559.
เลขเรียกQV137.T5 ส179 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี กรมควบคุมโรค 2552 / กรมควบคุมโรค.
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมโรค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2552.
เลขเรียก353.628 ค178ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี กรมควบคุมโรค 2555 / กรมควบคุมโรค.
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมโรค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการศึกษาโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังบูรณาการโดยการสำรวจ (Health survey) ของทีมวิจัย / สำนักงานป้องกัน...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ (2553 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค, 2553.
เลขเรียกWA900.JT3 ก525ผ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม สำนักพิมพ์ดวงกมล [Text].
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์ดวงกมล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ดวงกมล 2536.
เลขเรียกTS156.8 ส742 2536,629.8 ด17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมกระบวนการ / เรียบเรียงโดย ดำรง ขุมมงคล
ชื่อผู้แต่งดำรง ขุมมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2542
เลขเรียกTP155.75 ด64 2542,629.8 527ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบูธหน่วยงาน : ผลงานเด่นของหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค / กรมควบคุมโรค.
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมโรค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมโรค, 2555.
เลขเรียกRA643.7.ท9 ก49
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Pollution control departme...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2559.
เลขเรียก363.739 ก176ร 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม / ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์.
ชื่อผู้แต่งธิดาเดียว มยุรีสวรรค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานเอกสารและการพิมพ์ กองบริการการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
เลขเรียกTS156 ธ63,658.562 ธ581ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 : กรมควบคุมมลพิษ / กรมควบคุมมลพิษ.
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ , 2552.
เลขเรียก354.335 ค178ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา