Found: 2,952  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับการขยายพันธุ์พืชเป็นอาชีพ / วัลลภ พรหมทอง.
ชื่อผู้แต่งวัลลภ พรหมทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2542.
เลขเรียก631.53 ว447ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการวิจัยพันธุ์ กระจายพันธุ์ และการรับรองพันธุ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์ / กองแผนงาน กรมปศุสัตว์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2530.
เลขเรียก636.082407 ผ931
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์พืช : คู่มือการขยายพันธุ์พืชอย่างมืออาชีพ / อภิชาติ ศรีสอาด
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ ศรีสอาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2554.
เลขเรียกSB119 ก441 2554,631.53 อ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมนาเชิงวิชาการงานแปลงขยายพันธุ์พืช 26 - 28 กพ. 2533 ณ โรงแรมเพชรโฮเต็ล อ. เมือง จ. กำแพงเพชร / ฝ...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร. กองขยายพันธุ์พืช. ฝ่ายขยายเมล็ดพันธุ์พืช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายขยายเมล็ดพันธุ์พืช กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร, 2533.
เลขเรียก631.53 ส144ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก = Vegetable seed production / กองขยายพันธุ์พืช
ชื่อผู้แต่งกองขยายพันธุ์พืช
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : โครงการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ภายใต้ความช่วยเหลือจาก เอฟเอโอ / ดานิด้า กองขยายพันธุ์พืช, 2536.
เลขเรียกSB324.75 ก345ก 2536,631.531 ก 354 ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับการขยายพันธุ์พืชเป็นอาชีพ / วัลลภ พรหมทอง. [text]
ชื่อผู้แต่งวัลลภ พรหมทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2543.
เลขเรียกSB119 ว447 2543,631.53 ว117ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเจ้าหน้าที่ขยายพันธุ์พืช 2527 : แผนปฏิบัติการและติดตามผลการควบคุม คุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากแ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, [2527?]
เลขเรียกSB114.T35 .ส12
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์พืช / นันทิยา สมานนท์.
ชื่อผู้แต่งนันทิยา สมานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2526.
เลขเรียกSB119 น431,631.53 น115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความก้าวหน้าของการปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชแนวใหม่ / สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่...
ชื่อผู้แต่งสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย, 2536
เลขเรียก631.53 ก27ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการผลิตส่วนขยายพันธุ์พืชคุณภาพดี [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สวทช, 2547.
เลขเรียกSB119 ท592
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักและเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชในประเทศไทย การขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศ / จิรา ณ หนองคาย.
ชื่อผู้แต่งจิรา ณ หนองคาย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542.
เลขเรียก631.53 จ531ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาทางวิชาการเรื่องความก้าวหน้าของการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแนวใหม่ (Non-conventional) ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่องความก้าวหน้าของการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแนวใหม่ในประเทศไทย (2536 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2536]
เลขเรียกSB123 ก525ก,631.53 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์สยบความจน การขยายพันธุ์ไม้เชิงธุรกิจ / ทิว มะลิทอง ; นักเกษตร เจ้าของสวนเทพลักษณ์พันธุ์ไม้.
ชื่อผู้แต่งทิว มะลิทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2544.
เลขเรียกSB359.3 ท6ค 2544,631.53 ท491ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา