Found: 1,660  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม = Industrial waste management / โดย มัลลิกา ปัญญาคะโป
ชื่อผู้แต่งมัลลิกา ปัญญาคะโป
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.
เลขเรียกTD897 ม377,363.731 ม117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการกำจัดมูลฝอย / จัดทำโดย บริษัท แมคโครคอนซัล...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมควบคุมมลพิษ, 2536.
เลขเรียกTD194.7 ร451 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการของเสียอันตราย มัลลิกา ปัญญาคะโป [Text].
ชื่อผู้แต่งมัลลิกา ปัญญาคะโป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 2551.
เลขเรียกTD195.H39 ม377 2551,363.7287 ม377ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของเสียจากครัวเรือน : วิถีปฏิบัติและแนวคิดในการจัดการ-แก้ไข : รายงานการวิจัย / โดย สมนึก ชัชวาลย์
ชื่อผู้แต่งสมนึก ชัชวาลย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
เลขเรียกTD791 ส42 2543,363.728 ส253ข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบกำจัดของเสีย = Waste treatment system / อรไท สุขเจริญ
ชื่อผู้แต่งอรไท สุขเจริญ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
เลขเรียกTD195.W295 อ326,363.728 อ326ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการของเสียชุมชน = Community waste management / สุภาภรณ์ ศิริโสภณา.
ชื่อผู้แต่งสุภาภรณ์ ศิริโสภณา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548].
เลขเรียกTD789.ท9 ส74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารคดีชุดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ [electronic resource] / มูลนิธิชัยพัฒ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิชัยพัฒนา, [255-?]
เลขเรียกTD745 ส667
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการกำจัดของเสียประเภทสารเคมีจากห้องปฏิบัติการทดลอง / ฝ่ายจัดการสารพิษ กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2533.
เลขเรียกQD51 ส62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรม...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2541.
เลขเรียกTD899.M43 ค695 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / ศิวาพร ศิวเวชช
ชื่อผู้แต่งศิวาพร ศิวเวชช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542.
เลขเรียกTD895 ศ554 2542,613.62 ศ37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการฝังกลบกากของเสียและสารอันตรายจากนิคมอุดสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีประชา...
ชื่อผู้แต่งวชิรวัฒน์ สินธพ.
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก363.731 ว151ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือคู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบกำจัดของเสียโรงพยาบาล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กองอนามัยสิ่งแวดล้อม, 2523.
เลขเรียก628.1682 ห144 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือระบบเอกสารกำกับการขนส่งเคลื่อนย้ายและกำจัดของเสียอันตราย = Handbook of hazardous waste manife...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2546.
เลขเรียกTD1032 .ค74 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบคำบรรยายเรื่องการกำจัดกากของเสียอันตราย (Hazardous waste management) การจัดการกากของเสีย...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณ สงค์ประชา
พิมพลักษณ์[S.l. : Toxic Substance Control Officer, California Environmental Protection Agency, 254-?]
เลขเรียกTD195.W295 ส869อ 254-?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา