Found: 866  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี : วัฒนธรรมนานาชาติ = King of Thonburi royal duties : Intern...
ชื่อผู้แต่งวิชุดา พรายยงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียกว 923.1593 ว557พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2310 กรุงธนบุรีผงาด / สุเจน กรรพฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสุเจน กรรพฤทธิ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วิริยะธุรกิจ, 2561.
เลขเรียกDS579.1 ส755 2561,959.3024 ส755ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๒๓๑๐ กรุงธนบุรีผงาด/ สุเจน กรรพฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งสุเจน กรรพฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2560.
เลขเรียกDS579 ส755ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี / นิธิ เอียวศรีวงศ์.
ชื่อผู้แต่งนิธิ เอียวศรีวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2529.
เลขเรียกDS579.1 .น65,959.34 น612ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ฉบับหมอบรัดเล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฆษิต, 2551.
เลขเรียกDS577 พ375 2551,959.3 พ46พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงธนบุรีและพระเจ้าตากสินมหาราช / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
ชื่อผู้แต่งพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเรียน เด็กไทย, 2556
เลขเรียกDS577 ก265,959.34 พ456ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี / นิธิ เอียวศรีวงศ์.
ชื่อผู้แต่งนิธิ เอียวศรีวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
เลขเรียกDS579.1 .น65 2547,959.34 น612ก7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่อง พระพุทธศาสนาสมัยกรุงธนบุรี / โดย ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์.
ชื่อผู้แต่งฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2540.
เลขเรียกBQ562 .ฉ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร 2518.
เลขเรียกDS579.5.ต6 ร82 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี / นิธิ เอียวศรีวงศ์
ชื่อผู้แต่งนิธิ เอียวศรีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
เลขเรียกDS577 น612 2550,959.34 น612ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชำแหละแผนยึดกรุงธนบุรี / ปรามินทร์ เครือทอง.
ชื่อผู้แต่งปรามินทร์ เครือทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียกDS579 .ป465 2553,959.304 ป46ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ไทย : ยุคกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ / ดนัย ไชยโยธา.
ชื่อผู้แต่งดนัย ไชยโยธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2546.
เลขเรียกDS579 ด36,959.34 ด15ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา