Found: 709  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ พระสงฆ์ไทย "เจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานหรือไม่" / สัมพันธ์ เสริมชีพ
ชื่อผู้แต่งสัมพันธ์เสริมชีพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ส. เสริมมิตร การพิมพ์ จำกัด, 2543.
เลขเรียกBQ6160.T5 ส612ค 2543,294.3186 ส612ค 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกติการะเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ กติกากระโดดน้ำ วิธีฝึกว่ายน้ำกติกาโปโลน้ำ / องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร 2512.
เลขเรียกGV838.5 ก122 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือสวดมนต์วังหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2526.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสอบชุดวิชา กฎ ข้อบังคับ และระเบียบกองทัพเรือ และกระทรวงกลาโหม / ปรีชา พันธเสน
ชื่อผู้แต่งปรีชา พันธเสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2559
เลขเรียก359 ป173ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วิทยา มากปา...
ชื่อผู้แต่งวิทยา มากปาน.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก364.147 ว582ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552-.
เลขเรียกKPT 3138 ร17ร
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาเหตุเชิงพฤติกรรมของการฝ่าฝืนกฎจราจรของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี / วรพต พ...
ชื่อผู้แต่งวรพต พงษ์พาลี.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก364.147 ว225ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 กฎกระทรวง กฎเถระสมาคม พร้อมด้วยระเบียบและคำสั่งมหาเถรสมาคมเกี่ยวกับกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2522.
เลขเรียก294.36 พ371
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคดีสันติอโศก / บุญร่วม เทียมจันทร์.
ชื่อผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, [2532?].
เลขเรียกK- บ711,294.308 บ541ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมณสัญญาและคุณค่าของความเป็นสมณะ / มูลนิธิพุทธศิลป์
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิพุทธศิลป์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิพุทธศิลป์, 2561
เลขเรียกBQ 6140 ส16 2561,294.3186 ม686ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระป่าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / พระปรีดา ฉนฺทกโร
ชื่อผู้แต่งพระปรีดา ฉนฺทกโร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2550
เลขเรียกBQ6140 พ46 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/ แนวท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : บริษัท อันลิมิต พริ้นติ้ง จำกัด, 2556.
เลขเรียกKPT 3138 ร155 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระชาวอโศกกับพุทธบัญญัติในพระไตรปิฏก : ศึกษาเปรียบเทียบ ศีลวัตร และบทบาททางสังคม / โดย ตะวัน เกียร...
ชื่อผู้แต่งตะวัน เกียรติบุญญาฤทธิ์ 2494-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟ้าอภัย, 2533.
เลขเรียกBQ5335 ต258 2533,294.3442 ต258พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแอพพลิเคชันสนับสนุนการเรียนรู้กฎจราจรไทยและป้ายจราจรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์/ สุณิสา สิทธิฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสุณิสา สิทธิฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉฬาภิชาติพิไสย / เพิ่ม ลดาวัลย์, ม.จ.
ชื่อผู้แต่งเพิ่ม ลดาวัลย์, ม.จ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.
เลขเรียกGT5320 พ933ฉ 2549,390.2 พ66ฉ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา