Found: 40,338  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความเกี่ยวกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในต่างประเทศ / จัดทำโดย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, [25-?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปย่อหลักกฎหมายพิเศษ (พ.ศ. 2553) กฎหมายแรงงาน, กฎหมายปกครอง, กฎหมายภาษีอากร / จิตฤดี วีระเวสส์
ชื่อผู้แต่งจิตฤดี วีระเวสส์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2553
เลขเรียกKPT1270 จ464 2553,344.01 จ464ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมนักกฎหมายกับการปฏิรูปกฎหมาย / คณิต ณ นคร
ชื่อผู้แต่งคณิต ณ นคร ผู้แต่ง
เลขเรียกKPT116 ค129จ 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 / คณะวิชาการ The justice group
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2558
เลขเรียกKPT 494.3 .A52 ป17รม 2558,346 ปม352 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องโปรแกรมรวมกฎหมาย [computer file] / สำนักกฎหมายพหลโยธิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักกฎหมายพหลโยธิน, [ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยาย ภาคที่หนึ่ง สมัยที่ 49 ปีการศึกษา 2539 เล่มที่ 1-17 / สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต...
ชื่อผู้แต่งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2539.
เลขเรียก340 อ157ร 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 56 ปีการศึกษา 2546 / สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.
ชื่อผู้แต่งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2546.
เลขเรียก340 อ157ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 57 ปีการศึกษา 2547 / สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.
ชื่อผู้แต่งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2547.
เลขเรียก340 อ157ร 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 58 ปีการศึกษา 2548 / สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.
ชื่อผู้แต่งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2548.
เลขเรียก340 อ157ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือกฎหมายประจำบ้าน / ฝ่ายกฎหมาย สำนักพิมพ์ต้นธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, [2543]
เลขเรียกJQ1747 ค695 2543,340.09593 ค695(1) 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ / เจียม เคหะธูป.
ชื่อผู้แต่งเจียม เคหะธูป.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ราชภัฏนครปฐม, 2542.
เลขเรียก346.06 จ786ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจและภาษีอากร = Business law and taxation / โดย ธัญญธร อินศร
ชื่อผู้แต่งธัญญธร อินศร
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545.
เลขเรียก346.07 ธ62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา