Found: 17,208  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเล่มกฎหมาย ชุด ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดทำโดย สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์, 2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายราชทัณฑ์ / ธานี วรภัทร์
ชื่อผู้แต่งธานี วรภัทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558
เลขเรียกKPT4828.A28 ธ517 2558,345.077 ธ517ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวอย่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องอาหาร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2538.
เลขเรียกWA697 ต288 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ / สราวุธ ปิติยาศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งสราวุธ ปิติยาศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2555.
เลขเรียกKPT3485 ส4ก 2555,343.0999 ส17ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลรัษฎากร ฉบับประยุกต์ : สำหรับนักศึกษาภาษีอากร / เพิ่มบุญ แก้วเขียว
ชื่อผู้แต่งเพิ่มบุญ แก้วเขียว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2556
เลขเรียกKPT3558.A28 พ276 2/2556,343.036 พ84ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพ่งพิสดาร เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2545 / Jurisprudence Group.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Jurisprudence Group, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพ่งพิสดาร เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2550 / Jurisprudence Group.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Jurisprudence Group, 2550.
เลขเรียกKPT874 ว559 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานวิชาการโครงการสืบทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนากฎหมายเรื่อง มาตรการแล...
ชื่อผู้แต่งเรวดี สกุลพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2553
เลขเรียกKPT3183 ร767,344.094 ร767ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายลิขสิทธิ์ พร้อมด้วยพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ.สิทธิบัตร และพ.ร.บ.เครื่องหมา...
ชื่อผู้แต่งนิวัฒน์ มีลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
เลขเรียกK น673 2546,346.048 น3711ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย : กฎหมายและระเบียบว่าด้วยวิทยุและโทรทัศน์ ปี 2498-2522 / โดย บำรุง สุข...
ชื่อผู้แต่งบำรุง สุขพรรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522.
เลขเรียกP92.ท9 บ64,384.5 บ227ว 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายสื่อสาร โทรคมนาคม ฉบับประมวล / พันธ์ศักดิ์ ศรีทรัพย์
ชื่อผู้แต่งพันธ์ศักดิ์ ศรีทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2544.
เลขเรียกKPT3482 พ575ร 2544,343.099 พ565ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร.ส.พ., [254-?]
เลขเรียก340 ก13 [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.
ชื่อผู้แต่งพิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2538.
เลขเรียกPN4748.ท9 พ65 2538,344.593 ส759ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา