Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2549 ณ วัดเขาบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุ...
ชื่อผู้แต่งศุภโชค ศีลพิพัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำหนักนายกรัฐมนตรี, 2549.
เลขเรียก294.3438 ห144
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2553 สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2553.
เลขเรียก351.593 ศ365ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายมหาชนจำกัด/ พิเศษ เสตเสถียร.
ชื่อผู้แต่งพิเศษ เสตเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545.
เลขเรียกK 3150 พ763ห 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาวิทยาลัยของรัฐกับกฎหมายปกครอง / มานิตย์ จุมปา.
ชื่อผู้แต่งมานิตย์ จุมปา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกKPT3148 ม63,378.9593 ม63ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2558-2559 / สำนักงานเลขาวุฒิสภา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาวุฒิสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2559
เลขเรียกKPT1672 .ด83 2559,328.3 ล761ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคดีพระ คดีความ : กฎหมายเกี่ยวกับพระสงฆ์ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 กฎหมายและอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ...
ชื่อผู้แต่งสุพิศ ปราณีตพลกรัง 2500-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]
เลขเรียกKPT2688 .ส73 2562,344.096 ส463ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลพระราชบัญญัติระเบียนข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 - พ.ศ. 2523 / กองกฎหมายและระเบียบ สำนักงาน ก.พ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524.
เลขเรียกJQ1746 ป352 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมติ ก.พ. : พ.ศ. 2518-พ.ศ. 2525 / กองกฎหมายและระเบียน สำนักงาน ก.พ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526.
เลขเรียกJQ1746 ม139 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา / ธานี สิงหนาท.
ชื่อผู้แต่งธานี สิงหนาท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2562.
เลขเรียกKPT1672 ธ2241 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิกประชาคมอาเซียนและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับประเทศไทย / นิรมล สุธรรมกิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิกประชาคมอาเซียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียกK3581 ก113 2558,344.046 ก113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมมติ ค.ร.ม. มติก.พ. และระเบียนที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน / สวัสดิการสำนักงานก.พ..
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2527.
เลขเรียกJQ1746.Z1 ค33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธศาสนามหายาน / เสฐียร พันธรังษี.
ชื่อผู้แต่งเสฐียร พันธรังษี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2543.
เลขเรียกBQ7374 .ส76 2543,294.392 ส54พ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา