Found: 229  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง����֡�Ҥ������¢ͧ�ѡ�֡���дѺ��ԭ�ҵ�� ��ѡ�ٵ���Է����ʵ��ѳ�Ե �Ң��Ԫ�෤������ҧ��о�������� ������ǡ�������ص��ˡ����...
ชื่อผู้แต่ง������ó �������
พิมพลักษณ์������ǡ�������ص��ˡ����ɵ� ����Է����������, 2558
เลขเรียก�.�. 378.38 �473�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง����͡Ẻ����ͧ�ѡá� 1 = Machine design 1 / ���Ե ���ǧ��Էѡ��
ชื่อผู้แต่ง���ե ���ǧ��էѡ��
พิมพลักษณ์�غ��Ҫ�ҹ� : ������ǡ�����ʵ�� ����Է������غ��Ҫ�ҹ�, 2558
เลขเรียก621.81 �177� 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง������������ͺ�ѡ�Ԫҡ���Թ��кѭ�ջ�Ժѵԡ�� �ӹѡ�ҹ��Ѵ��з�ǧ��Ҵ�� / �����Ԫҡ�� ʶҺѹ The Best Center.
พิมพลักษณ์��ا෾� : �����Ԫҡ�� ʶҺѹ The Best Center, 2562.
เลขเรียก657.4076 �695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 325352 เทคโนโลยีหม้อไอน้ำ = Boiler technology / สมเกียรติ บุญณสะ
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ บุญณสะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, [2549]
เลขเรียกTJ285 ส232
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / กรมวิชาการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2526
เลขเรียกC.L. 372.8 ก546ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตร = Curriculum development / สิทธิพล อาจอินทร์
ชื่อผู้แต่งสิทธิพล อาจอินทร์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น ; มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561
เลขเรียก375.001 ส723ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา 244400 / พิสิฐ เมธาภัทร, ธีระพล เมธีกุล.
ชื่อผู้แต่งพิสิฐ เมธาภัทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2532.
เลขเรียกLC1048.C87 พ778
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนวิชา 341277 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 = Electrical machines I / สุขสันติ์ หวังสถิตย์วงษ์
ชื่อผู้แต่งสุขสันติ์ หวังสถิตย์วงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
เลขเรียกTK2182 ส743
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนวิชา 341371 เครื่องจักรกลไฟฟ้า = Electrical machines / อนันต์ เวทย์วัฒนะ.
ชื่อผู้แต่งอนันต์ เวทย์วัฒนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
เลขเรียกTK2000 อ167
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 672311 ชิ้นส่วนเครื่องกล = Machine element / มณฑล แสงประไพทิพย์.
ชื่อผู้แต่งมณฑล แสงประไพทิพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
เลขเรียกTJ243 ม122
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 672317 การออกแบบเครื่องกล = Mechanical design / สกุลตลา วรรณปะเข
ชื่อผู้แต่งสกุลตลา วรรณปะเข
พิมพลักษณ์ปราจีนบุรี : ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี, 2554.
เลขเรียกTJ230 ส127
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพยานแวดล้อมกรณี = Circumstantial evidence / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวใหม่, 2555
เลขเรียกKPT1672 ธ6พ 2555,347.06 ธ75พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMentor-mentee-mentoring : ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ดี / บรรณาธิการ ยอดหทัย เทพธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2552.
เลขเรียกQ180.3 ม73 2552,001.4 ม255 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดรหัสสัญลักษณ์ปริศนา / บัญชา ธนบุญสมบัติ
ชื่อผู้แต่งบัญชา ธนบุญสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2562
เลขเรียก302.222 บ253ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้จริงรู้ชัดไวรัสตับอักเสบ / มาลินี ศรีคำม้วน.
ชื่อผู้แต่งมาลินี ศรีคำม้วน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใกล้หมอ, 2548.
เลขเรียกQR201.H46 ม64 2548,WC536 ม497 2548,616.3623 ม497ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา