Found: 40,674  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานการจัดการการศึกษา / ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย text
ชื่อผู้แต่งธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกLA1221 ธ237 2560,379.593 ธ654พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาไทยคดีศึกษา หน่วยที่ 1-8 = Seminar in Thai studies / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2553
เลขเรียก959.3 ม246ป 2553 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาของคนไทย ปี 25-- = 19-- report on education received by the Thai people / สำนักงานคณะกรรมก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 25--
เลขเรียกLB2805 ก522 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา : รายงานผลการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 9 วัน...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเรื่อง การวิจัยทางการศึกษา และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ครั้งที่ 9 : 2538 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2539.
เลขเรียก379.593 ก475กว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาบนฐานชีวิตและชุมชน : เมื่อประชาชนลุกขึ้นมาปฏิรูปการศึกษา / อัจฉรา ศรีพันธ์
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา ศรีพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แดแน็กซ์อินเตอร์คอร์เปอร์เรชั่น, 2561
เลขเรียก379.593 อ622ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี / พิณสุดา สิริธรังศรี. [text]
ชื่อผู้แต่งพิณสุดา สิริธรังศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2552.
เลขเรียกLA1221 พ63 2552,379.593 พ34ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมายเหตุการศึกษาไทย : รวมข้อเขียน สปศ. และบทความคัดสรรว่าด้วยปฏิรูปการศึกษา 2543-2545 เล่ม 1 ข่าวสาร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปฏิรูปการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545
เลขเรียก379.593 ป133ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจดหมายข่าวสารไทยศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาไทย 4.0 ปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์แ และผลิตภาพ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์ [text]
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ สินลารัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกL 71.T4 พ975ก,370.1 พ976ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระชุดวิชาการจัดระบบทางการศึกษา = Systems approach in education / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2536-
เลขเรียกLB14.7 ส747ป,371 ส418ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาไทย ปี 2532 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2534.
เลขเรียกL591 ค121ร 2532,379.593 ค121ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหกคุกทางปัญญา : สะท้อนคิดผ่าวิกฤตการศึกษาไทย ? เกรียงศักดิ์ เจริญวงษ์ศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซสมีเดีย, 2543.
เลขเรียกLA1221 ก86,370.9593 ก768ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิวัติการศึกษาไทย / รุ่ง แก้วแดง
ชื่อผู้แต่งรุ่ง แก้วแดง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2542.
เลขเรียกLC71.2 ร621,371.2 ร621ป7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา