Found: 705  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์ไทยคดีศึกษา = Experience in Thai studies / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มสธ., 2534.
เลขเรียกGN855.T5 ม246ป 2534,959.3 ม565อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาไทยคดีศึกษา หน่วยที่ 1-8 = Seminar in Thai studies / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2553
เลขเรียก959.3 ม246ป 2553 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : บทคัดย่อ เล่ม 7 / ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินทร สำนักวิทยบริก...
ชื่อผู้แต่งสำนักวิทยบริการ ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินทร.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินทร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2538.
เลขเรียก001.4 ศ817ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์ไทยคดีศึกษา : เอกสารการสอนชุดวิชา 12409 = Experience in thai studies / สาขาศิลปศาสตร์ มห...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์, 2552.
เลขเรียก959.3 ป392 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานภาพไทยศึกษา : การสำรวจเชิงวิพากษ์/ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.
ชื่อผู้แต่งฉัตรทิพย์ นาถสุภา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ตรัสวิน, 2543.
เลขเรียกDS 562 ฉ233ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนไทยศึกษา / ปราณี แจ่มขุนเทียน
ชื่อผู้แต่งปราณี แจ่มขุนเทียน
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2542
เลขเรียกDS562 ป46 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษา
ชื่อผู้แต่งฐิติมา อนุกูลวรรธกะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, [2539]
เลขเรียก959.3 ฐ33ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษา = Thai studies/ ยุพร แสงทักษิณ.
ชื่อผู้แต่งยุพร แสงทักษิณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542.
เลขเรียกDS 562 ย396ท 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษา = Thai studies / ฑิตฐิตา นาคเกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550.
เลขเรียก959.3 ฑ111ท 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน รายวิชาไทยศึกษา / นวลเพ็ญ ภานุรัตน์. [text]
ชื่อผู้แต่งนวลเพ็ญ ภาณุรัตน์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2543.
เลขเรียก959.3 น17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยคดีศึกษา / พิริยะ ไกรฤกษ์.
ชื่อผู้แต่งพิริยะ ไกรฤกษ์.
พิมพลักษณ์กุรงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547-2548.
เลขเรียก306.09593 พ733ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยคดีศึกษากับองค์รวมแห่งความรู้ : ปาฐกถาเสม พริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 2 / ส. ศิวรักษ์.
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2540.
เลขเรียกDS571 ส775,370.11 ส4711ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไทย"ร่วมสมัยความเป็นไปในบริบททางวัฒนธรรม / ประวิทย์ เขมะสุนันท์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
เลขเรียกDS561 ท931 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์ไทยคดีศึกษา 12409 หน่วยที่ 1-8, 9-15 = Experience in Thai studies / ส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
เลขเรียก959.3 ส72อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ด้านนไทยคดีศึกษา / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา