Found: 9,280  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2527-
เลขเรียก333.713 กษ0807ผต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ธนาคาร, 2543-
เลขเรียก330.9593 ร451ตน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาปัญหาการเกษตรชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]
เลขเรียกS616.T35 .ก58
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสาน / ผู้เขียน, สมชาย ณ นครพนม ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2562.
เลขเรียกDS588.N68 ป1712 2562,390.09593 ป373 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2548 และแนวโน้มปี 2549 / สำนักงานภาคตะวันออกเฉีย...
ชื่อผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำันักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2549.
เลขเรียก330.9593 ธ241ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2549 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่...
ชื่อผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2549.
เลขเรียก332.49593 ธ241ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน / เรียบเรียงโดย ประมวล พิมพ์เสน
ชื่อผู้แต่งประมวล พิมพ์เสน
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : พระธรรมขันต์, 2545.
เลขเรียกPL4221 ป349ภ,398.2 ป1711ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงครึ่งแรก ปี 2544 / ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ธนาคาร, 2544.
เลขเรียกHC445 ธ241ภ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการค้นคว้าเรื่องเมืองโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โดย โครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
ชื่อผู้แต่งโครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2522.
เลขเรียกGN789.ท9 ค97
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการค้นคว้าเรื่องเมืองโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / นิติ แสงวัณณ์
ชื่อผู้แต่งนิติ แสงวัณณ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : โครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2522.
เลขเรียกDS567 น581
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งข้อมูลอีสาน ... / สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ธนาคาร, 2544-.
เลขเรียก027.0025 ธ241ห 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยและการพัฒนาการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 13-16 มกราคม 253...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยและการพัฒนาการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2535 : ขอนแก่น).
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์, 2535.
เลขเรียก630 ก525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โดย ทรงจิต พูลลาภ และคณะ
ชื่อผู้แต่งทรงจิต พูลลาภ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้ง, [254-]
เลขเรียกHN700.58.N65 ท131,390.09593 ท131ภ ภตน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา