Found: 279,567  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจิตรวรรณคดี. เล่ม 2 / หลวงวิจิตรวาทการ.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรวาทการ หลวง.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 252-].
เลขเรียกPL4200 ว6ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแลไปข้างหน้า : รวมภาคปฐมวัย และภาคมัชฌิมวัย / ศรีบูรพา
ชื่อผู้แต่งศรีบูรพา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2545, 2548.
เลขเรียกน ก1ล,895.913 ศ219ลก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินนี้ของใคร / ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2518.
เลขเรียกPL4200 ศ4ผ 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุนช้าง ขุนแผน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกลบ้าน / พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2396-2453.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2537.
เลขเรียกPL4200 จ7ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกามนิต (ภาคพื้นดิน) / เสฐียรโกเศศ - นาคะประทีป.
ชื่อผู้แต่งเสฐียรโกเศศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540.
เลขเรียกPL4200 ส7ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกามนิต / โดย เสฐียรโกเศศ และ นาคะประทีป.
ชื่อผู้แต่งเสฐียรโกเศศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณาคาร, 2512.
เลขเรียกPL4200 ส7ก 2512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกามนิต / โดย เสฐียรโกเศศ และ นาคะประทีป.
ชื่อผู้แต่งเสฐียรโกเศศ.
พิมพลักษณ์พระนคร : บรรณาคาร, 2515.
เลขเรียกPL4200 ส7ก 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกามนิต ฉบับสมบูรณ์ / เสฐียรโกเศศ - นาคะประทีป.
ชื่อผู้แต่งเสฐียรโกเศศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์ , 2516.
เลขเรียกPL4200 ส7ก 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมทางวัฒนธรรม / จัดโดย คณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์แล...
ชื่อผู้แต่งการอบรมทางวัฒนธรรม (2511 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2512.
เลขเรียกDS568 .ก69
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพล นิกร กิมหงวน ชุด นางกระเทย หุ่นผี ภาพยนตร์มหัศจรรย์ / โดย ป. อินทรปาลิต.
ชื่อผู้แต่งป. อินทรปาลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [25--].
เลขเรียกPL4200 ป5พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานอารยธรรมไทย / จารุวรรณ ไวยเจตน์.
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ไวยเจตน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2531.
เลขเรียกDS568 .จ64 2531,959.3 จ27พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิชลิน ไกด์ กรุงเทพมหานคร = The Michelin guide Bangkok
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Michelin guide, 2560
เลขเรียก647.95593 ม561 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุคทมิฬ. เล่ม 1 / อิศรา อมันตกุล.
ชื่อผู้แต่งอิศรา อมันตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มงคลการพิมพ์, 2518.
เลขเรียกPL4200 อ6ย 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา