Found: 315,266  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจิตรวรรณคดี. เล่ม 2 / หลวงวิจิตรวาทการ.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรวาทการ หลวง.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 252-].
เลขเรียกPL4200 ว6ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแลไปข้างหน้า : รวมภาคปฐมวัย และภาคมัชฌิมวัย / ศรีบูรพา
ชื่อผู้แต่งศรีบูรพา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2545, 2548.
เลขเรียกน ก1ล,895.913 ศ219ลก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินนี้ของใคร / ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2518.
เลขเรียกPL4200 ศ4ผ 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนาฏศิลป์ไทย / ฐิติรัตน์ เกิดหาญ
ชื่อผู้แต่งฐิติรัตน์ เกิดหาญ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2555.
เลขเรียกGV1703.T5 ฐ361น 2555,780.9593 ฐ73น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุนช้าง ขุนแผน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายจากเมืองไทย / โบตั๋น.
ชื่อผู้แต่งโบตั๋น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2513.
เลขเรียกPL4200 บ9จ 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนาฎศิลป์ไทย / นนนี่ ฐิติรัตน์.
ชื่อผู้แต่งนนนี่ ฐิติรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สกายบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกGV1703.T5 น159น 2552,793.31 น159น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละคร เรื่อง พระลอ / พระนิพนธ์ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอนราธิปประพันธ์พงศ์.
ชื่อผู้แต่งนราธิปประพันธ์พงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2515.
เลขเรียกPN1655 น4บ 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละคร เรื่อง พระลอ / พระนิพนธ์ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอนราธิปประพันธ์พงศ์.
ชื่อผู้แต่งนราธิปประพันธ์พงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2475.
เลขเรียกWT03114 น4บ 2475
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบนหลุมศพวาสิฏฐี / ร. จันทพิมพะ.
ชื่อผู้แต่งร. จันทพิมพะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2514.
เลขเรียกPL4200 ร2บ 2514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย / ดนัย ไชยโยธา.
ชื่อผู้แต่งดนัย ไชยโยธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2550.
เลขเรียกDS 571 ด20ป,959.3 ก446ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิแผ่นดินไทย / บริษัท ไทยประกันชีวิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :4bบริษัท, 2545.
เลขเรียกอ 039.9591 ภ416 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้อยทอง / นิมิตร ภูมิถาวร.
ชื่อผู้แต่งนิมิตร ภูมิถาวร 2478-2524.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2540.
เลขเรียกPL4200 น6ส 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา