Found: 6,425  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีโลก [text] : เอกสารประกอบการสอน / วราภรณ์ ผิวหูม
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ผิวหูม
พิมพลักษณ์อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2560
เลขเรียกผว 909 ว321ว มร.อด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorld atlas 1 : geographical resources of the world.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, [255?].
เลขเรียก912 ว277จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัจฉริยะ 100 หน้า เหตุการณ์เขย่าโลก / ทสมล ชนาดิศัย
ชื่อผู้แต่งทสมล ชนาดิศัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2559
เลขเรียกCB311 ท239อ 2559,909 ท186อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่เล่มชุดโลกของเรา 1 ว่าด้วยความรู้ทั่วไป = World atlas 1 atlas of our world / สมเกียรติ ภู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2532.
เลขเรียกG1021 ผ933 2532 ล.1,912 ผ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...ภูมิ-ประวัติศาสตร์, ตอบปัญหา โดยสุทธิ ภิบาลแทน และคณะ
ชื่อผู้แต่งสุทธิ ภิบาลแทน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2500
เลขเรียก900 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...ภูมิศาสตร์-ประวัติสาสตร์, วิชาชุดครูมัธยม
ชื่อผู้แต่งสนอง ศุขสมาน.
พิมพลักษณ์ธนบุรี : สื่อการค้า, 2503
เลขเรียก909 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สากล / จริญ ไชยชนะ.
ชื่อผู้แต่งเจริญ ไชยชนะ.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : เขษมบรรณกิจ, 2497.
เลขเรียก909 จ722ป 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก ยุคโบราณจนถึง ค.ศ. 1798 / นันทนา กบิลกาญจน์
ชื่อผู้แต่งนันทนา กปิลกาญจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2522
เลขเรียก909 น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลกสมัยใหม่/ นันทนา กปิลกาญจน์.
ชื่อผู้แต่งนันทนา กปิลกาญจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2546.
เลขเรียกCB 311 น418ป 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์โลก / วิลเลียม เอช. แมคนีลส์ ; [แปลโดย] สุจิตรา วุฒิเสถียร ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งแมคนีล, วิลเลียม เอช. (วิลเลียม ฮาร์ดี้) ค.ศ. 1917-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519.
เลขเรียกD21 .ม71
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์
ชื่อผู้แต่งเจริญ ไชยชนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2499
เลขเรียก900 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์. ตามหลักศูตรครูมูลของกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งชาญ นาคพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2491
เลขเรียก900 ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบโลกศาสตร์ : เอกสารคำสอนวิชา วท 252 (SC252) = Earth science system / โดย เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา...
ชื่อผู้แต่งเสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.
เลขเรียก550 ส931ร 2553 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรากเหง้ามหาอำนาจโลก/ พอล เคนเนดี้ ;ผู้เรียบเรียง เสาวลักษณ์ เชฏฐาวิวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งเคนเนดี้, พอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฏจักร, 2538.
เลขเรียกD 20 ค732ร 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการของโลก / ชาญชัย อาจินสมาจาร
ชื่อผู้แต่งชาญชัย อาจินสมาจาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, (254-?)
เลขเรียก550 ช23ว (254-?)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา