Found: 2,488  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์พัฒนาโรงแรม = Towards a better hotel เกียรติ สิมะกูร [Text].
ชื่อผู้แต่งเกียรติ สิมะกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ Human heritage 2554.
เลขเรียกTX 911 ก1ก,647.94 ก851
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHotel operations = ปฏิบัติการงานโรงแแรม / เขียน : เกียรติ สิมะกูร.
ชื่อผู้แต่งเกียรติ สิมะกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : บริษัท ฮิวแมน เฮอริเทจ จำกัด, 2547.
เลขเรียกTX911.3.M27 ก84 2547,647.94 ก852ป 2547 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธุรกิจโรงแรม / ชัชวาลย์ สมทรัพย์
ชื่อผู้แต่งชัชวาลย์ สมทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ดร.ศรีสง่า, 25-
เลขเรียก647.94 ช625ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฎิบัติการงานโรงแรม : Hotel Operations / เกียรติ สิมะกูร.
ชื่อผู้แต่งเกียรติ สิมะกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฮิวแมน เฮอริเทจ , 2547.
เลขเรียกTX 911.3.M27 ก1ป,647.94 ก617ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการงานโรงแรม = Hotel Operation / เกียรติ สิมะกูร.
ชื่อผู้แต่งเกียรติ สิมะกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฮิวแมน เฮอริเทจ, 2544.
เลขเรียกTX911.3.M27 ก852ป 2544,647.94 ก6174ป 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการงานโรงแรม = Hotel operations / เขียน : เกียรติ สิมะกูร.
ชื่อผู้แต่งเกียรติ สิมะกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ บริษัท ฮิวแมน เฮอริเทจ, 2546.
เลขเรียกTX911.3.M27 ก852 2547,647.94 ก852ป 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจ การประกอบกิจการโรงแรมและเกสท์เฮาส์ พ.ศ. 2537 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนต...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรไทย, 2538
เลขเรียก657.837 ส215ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธุรกิจโรงแรม / จิตตินันท์ นันทไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งจิตตินันท์ นันทไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555.
เลขเรียกTX911.3.M3 จ337ธ 2555,647.94 จ73ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์พัฒนาโรงแรม = Towards a better hotel / เกียรติ สิมะกูร.
ชื่อผู้แต่งเกียรติ สิมะกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Human Heritage, 2549.
เลขเรียกTX911.3.จ63 ก84 2549,647.94 ก84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดโรงแรม / มณฑกานติ แลนแคสเตอร์.
ชื่อผู้แต่งมณฑกานติ แลนแคสเตอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ; 2548.
เลขเรียกTX911.3.M3 ม332ว 2548,647.94 ม119ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์พัฒนาโรงแรม = Towards a better hotel / เกียรติ สิมะกูร
ชื่อผู้แต่งเกียรติ สิมะกูร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : Human Heritage Co.,Ltd., A.E. 2006 [2549].
เลขเรียกTX911.3.M27 ก852ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการในโรงแรม / ระรินธร อักษรศรี แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมี, [2536?]
เลขเรียกTX911 .ก27,647.94 ก459
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโรงแรม = Hotel Management and Operations ฉบับนิสิตนักศึกษา / โดย ปรีชา แดงโรจน์. [text]
ชื่อผู้แต่งปรีชา แดงโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธงชัยการพิมพ์, (2540?)
เลขเรียกTX911 ป467,647.94 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานโรงแรม = Hotel work / เกียรติ สิมะกูร. [text]
ชื่อผู้แต่งเกียรติ สิมะกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฮิวแมน เฮอริเทล, 2551.
เลขเรียก647.94 ก617ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา