Found: 3,761  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนวิชา มัธยม 311 การมัธยมศึกษา
ชื่อผู้แต่งรวีวรรณ ชุมชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533
เลขเรียก373 ร17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก...
ชื่อผู้แต่งคเชนทร์ กลางโคตร์
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียกวพ 373.12 ค118ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทีมงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย [text] / สมบูรณ์...
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ สุบิน
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกวพ 373.1201 ส258ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2537-2538 เขตการศึกษา 6 / สำนักพ...
พิมพลักษณ์[ลพบุรี : เขตการศึกษา 6, 2539].
เลขเรียก373.593 ก491 2537-38 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2536 เขตการศึกษา 6 / สำนักพัฒนากา...
พิมพลักษณ์[ลพบุรี : เขตการศึกษา 6, 2537].
เลขเรียก373.593 ก491 2536 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2537 เขตการศึกษา 6 / สำนักพัฒนากา...
พิมพลักษณ์[ลพบุรี : เขตการศึกษา 6, 2538].
เลขเรียก373.593 ก491 2537 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหางานธุรการในโรงเรียน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 / สถาพร...
ชื่อผู้แต่งสถาพร ทองไทย.
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก373.12 ส14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2530 / กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2530.
เลขเรียกLA1222 ค695 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินผล โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค กลุ่ม 2 (คมภ.2) / โดย คณะกรรมการวร่วมระหว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2526.
เลขเรียก373.25 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2527 / กรมสามัญศึกษา.
ชื่อผู้แต่งกรมสามัญศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2527-.
เลขเรียกLB1617.T5 ก169
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย [Text]...
ชื่อผู้แต่งนรภัทร สิทธิจักร
พิมพลักษณ์2556
เลขเรียกวพ 373.12 น218ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จัง...
ชื่อผู้แต่งจรัสธชัย เสิกภูเขียว
พิมพลักษณ์2556
เลขเรียกวพ 373.12 จ159ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรงเรียนมัธยมศึกษาในอนาคต / ปริญญานิพนธ์ ของ คำมูล แพงสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งคำมูล แพงสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกLB1607 ค374ร 2536,วจ 373.9593 ค64ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างองค์การของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = ...
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย อนันต์วิจิตร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว/ภน 373.12 ว433ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพห้องสมุดโรงเรียนราษฏร์ระดับมัธยมศึกษา ในส่วนกลาง ที่อยู่ในเครือ คริสตศาสนา ปีการศึกษา 25...
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ ศิงฆมานันท์.
พิมพลักษณ์2514.
เลขเรียก027.8 ส258ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา