Found: 30,316  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานโรงเรียน พุทธศักราช 2541 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาศึกษาแห่งชาติ / สำนักงานครธกร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานครธกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541.
เลขเรียก372 ส215ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจเรื่องสภาพการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำแผนการเรียนรู้ อรุณศรี อนันตรศิริชัย. ...
ชื่อผู้แต่งอรุณศรี อนันตรศิริชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว 2545.
เลขเรียก375.001 อ17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรงเรียนแบบเสรี = Freedom and beyond / ลอนห์ โอลต์ ; ชุมศรี รักษ์วนิชพงศ์ แปล.
ชื่อผู้แต่งโอลต์, ลอนห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2515.
เลขเรียก370.1 ฮ952ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ประสบการณ์การพัฒนาโรงเรียน / วรทัต ลัยนันทน์
ชื่อผู้แต่งวรทัต ลัยนันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิ๊กบุ๊คเซนเตอร์, 2546.
เลขเรียกLB2952.5 ว197,371.2 ว174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการอนามัยโรงเรียน = School health service / จุฬาภรณ์ โสตะ (ตรีโอษฐ์)
ชื่อผู้แต่งจุฬาภรณ์ โสตะ (ตรีโอษฐ์)
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
เลขเรียกLB3405 จ679,WA350 จ679 2539,371.71 จ492ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศโรงเรียนเทพา= Information System of Thepha School/ อนิตตา บุญชูมาลี,มารีนี นิมะนอ
ชื่อผู้แต่งอนิตตา บุญชูมาลี
พิมพลักษณ์ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2547
เลขเรียกปพ 371.01 อ 177 ร 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสุขภาพในโรงเรียน / ฟอง เกิดแก้ว.
ชื่อผู้แต่งฟอง เกิดแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิชย์, 2524.
เลขเรียกLB3405 ฟ154 2524,371.7 ฟ19ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการสุขภาพในโรงเรียน / จินตนา สรายุทธพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งจินตนา สรายุทธพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกLB3405 จ483 2541,371.71 จ35ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สรรพวิทยาคม / โรงเรียนสรรพวิทยาคม กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์ตาก : โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์, 2558
เลขเรียก371.01 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการธำรงรักษาบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลำพูน [Text] นิติมา นพบุรี
ชื่อผู้แต่งนิติมา นพบุรี
พิมพลักษณ์ลำปาง สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2549
เลขเรียก373.222 น232ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงส่งเสริมโรงเรียนประชาบาล / กรมสามัญศึกษา.
ชื่อผู้แต่งกรมสามัญศึกษา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมสามัญศึกษา, 2496.
เลขเรียก371.03 ก169ก 2496
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการบริหารงานชุมชนและภาคีเครือข่ายของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษามัธย...
ชื่อผู้แต่งอภิสิทธิ์ เงาศรี.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ , 2555.
เลขเรียกว373.1 อ269 ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้หลักการวิถีพุทธ (กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม อำเภอเมือง ...
ชื่อผู้แต่งถวิล ประดับสุข
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2550
เลขเรียก372.21 ถ273ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพี่เลี้ยงโรงเรียนในฝัน : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายโครงการพิเศษ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2546.
เลขเรียก371 ศ311ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา