Found: 6,620  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกงาน 1 ระบบจังหวัด จังหวัดขอนแก่น / กฤตยา เขียวยิ่ง ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกงาน 1 ระบบจังหวัด จังหวัดอุดรธานี / นิตยา รัศมีฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกพิธีเปิดโรงพยาบาลเนินประปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 25...
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก] : โรงพยาบาลเนินมะปราง, 2541.
เลขเรียกRA963 ห144 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกงาน 1 ระบบจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู / จรรยา ศรีแสงจันทร์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ / วิไลลักษณ์ พลแสน
ชื่อผู้แต่งวิไลลักษณ์ พลแสน
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก362.11 ว37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกงาน 1 ระบบจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู / จัดทำโดย นวรัตน์ ถนอมพวงเสรี ...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกงาน 1 ระบบจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ / พรพิมล วงษ์พูล ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2537]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกงาน 1 ระบบจังหวัดบุรีรัมย์ / จำรัส บุตรศิริ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดอัตราบุคลากรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยตามความต้องการพยาบาลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ / โรงพยาบาลศรีน...
ชื่อผู้แต่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพยาบาลศรีนครินทร์, 2539.
เลขเรียก610.92 ร925ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานโรงพยาบาล : แนวทางพัฒนาคุณภาพโดยมุ่งผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง / [โดย โครงการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540.
เลขเรียกRA990.T5 ม435 2540,WX153 ม435 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดอัตรากำลังบุคลากรพยาบาลในแต่ละเวรโดยใช้ความต้องการพยาบาล เป็นพื้นฐานของหน่วยผู้ป่วยอายุรศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งเถลิงศรี ศรทรง
พิมพลักษณ์2526.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษ บันทึกเกียรติประวัติ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา / โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, 2553.
เลขเรียกRC31.N31 ห159 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง107 ปี โรงพยาบาลกลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, [2548]
เลขเรียกRA990.T5 ร925ก 2548,610.6 ร92ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกเกียรติประวัติ 1 ศตวรรษ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา / ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการจัดนิทรรศการงาน 10...
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, 2553.
เลขเรียกRA990.T53N33 บ268,WX28.JT3 บ268 2553,362.11 บ115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา