Found: 557  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน/ วิทยา ศรีดามา.
ชื่อผู้แต่งวิทยา ศรีดามา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับบลิชชิ่ง, 2541.
เลขเรียกRA 645.D5 ว582ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการผลของสาร genistein และ daidzein ต่อการสร้าง advanced glycation end prod...
ชื่อผู้แต่งวชิราวดี มาลากุล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557.
เลขเรียกRA645.D5 ว153ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฤทธิ์ของสารสกัดจากเห็ดขอนขาวต่อระดับน้ำตาลและระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดของหนูขาว [text] / อนุกูล อ่...
ชื่อผู้แต่งอนุกูล อ่อนสวัสดิ์
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2550
เลขเรียกวจ 616.46 อ184ฤ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีป้องกันโรคเบาหวาน / ฝ่ายวิชาการสุขศึกษา สาธารณสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, [2540?]
เลขเรียก616.46 ว614
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 วิธีปฏิบัติตนเมื่อคุณเป็นโรคเบาหวาน / ศักดิ์ บวร เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ บวร
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สมิต, 2544.
เลขเรียกRC660 ศ322,WK810 ศ322ห 2544,616.462 ศ322ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ ...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย เพชรจำนงค์.
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ , 2557.
เลขเรียก616.46 ส848ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น / บรรณาธิการ : ชิษณุ พันธุ์เจริญ ...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, 2557.
เลขเรียกWK810 ร924 2557,616.462 บ813 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคเบาหวานในเวชปฏิบัติ / บรรณาธิการ อัมพร สุทธิจำรูญ
เลขเรียกWK810 ร924ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงของการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลครบุรี จังหวัดนค...
ชื่อผู้แต่งศรีมาลัย วิสุทธิศิริ
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก616.46 ศ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเสริมพลังเกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จังหวัดอุบลราชธานี ชัยนิตย์ อินทร์งาม ...
ชื่อผู้แต่งชัยนิตย์ อินทร์งาม
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2553
เลขเรียก616.46 ช389ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Healt...
ชื่อผู้แต่งนันทวดี ดวงแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
เลขเรียก616.46 น425ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินความเสี่ยงต่อโอกาสการเกิดโรคเบาหวานของประชากรในเขตศูนย์สุขภาพชุม...
ชื่อผู้แต่งศิวภัทร เพลิดเพลิน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียกRA645.D5 ศ542ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคเบาหวานและการรักษา เล่ม 2 / ศรีจิตรา บุญนาค
ชื่อผู้แต่งศรีจิตรา บุญนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์การพิมพ์, 2526
เลขเรียก616.6 ศ117ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมพลังอำนาจเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป ...
ชื่อผู้แต่งยงยุทธ สุทพิทักษ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553.
เลขเรียกWK810 ย2ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้มิตรภาพบำบัด การปรับพฤติกรรม และการสร้างเสริมพลังอำนาจ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ป่ว...
ชื่อผู้แต่งยุทธนา หอมเกตุ.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553.
เลขเรียกWK810 ย7ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา