Found: 1,457  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ = Communicable disease and non-communicable disease / ศุภมิตร ชุณห์สุทธิว...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537-2538.
เลขเรียกWC100 ส747ร ล.1-2 2537-2538,616.901 ส41ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคติดต่อและไม่ติดต่อ / อกนิษฐ์ สมรรถการอักษรกิจ.
ชื่อผู้แต่งอกนิษฐ์ สมรรถการอักษรกิจ.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : คณะวิทยาศาสตร์วิทยาลัยครูบุรีรัมย์, 2526.
เลขเรียก616 อ11ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ = Communicable disease and non-comminicable disease / สา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555.
เลขเรียก616.901 อ884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ หน่วยที่ 1-8 = Communicable disease and non-communicabl...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2556
เลขเรียกWC100 ส7อ 2556,616.901 ส747อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคติตต่อและโรคไม่ติดต่อ [text] = Communicable Disease and Non-Communicable Diseases : NCDs / พรทิพ...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ อนันตกุล
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2560
เลขเรียกผว 616.901 พ239ร มร.อด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมใหญ่วิชาการประจำปีสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย. การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี (ครั้งที่ 16 : 2532 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมดิคัล มีเดีย, 2532.
เลขเรียกWC1 ก487 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ / สมชาย สุพันธุ์วณิช, กาญจนา สุพันธุ์วณิช
ชื่อผู้แต่งสมชาย สุพันธุ์วณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2526.
เลขเรียกWA110 ส241ก 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป / กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กองฯ, 2535.
เลขเรียกWA110 ง299 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคติดต่อ / นายนาวาตรี เชื้อ จันจรัส ร.น.
ชื่อผู้แต่งนายนาวาตรี เชื้อ จันจรัส ร.น.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์สมรรถภาพ , 2481.
เลขเรียกWC100 น6ร 2481
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคติดต่อ / เรียบเรียงโดย ชวลิต ทัศนสว่าง
ชื่อผู้แต่งชวลิต ทัศนสว่าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานทางวิชาการ กรมควบคุมโรคติดต่อ, [253-]
เลขเรียกRA643 ช281,WC100 ช281ร,614.4 ช281ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคติดต่อที่เป็นปัญหาใหม่ = Emerging infectious diseases : 3 คู่มือโรคติดต่อที่เป็นปัญหาใหม่ / [เร...
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมโรคติดต่อ
พิมพลักษณ์นนทบุรี: กรมฯ, 2541.
เลขเรียกWC100 ร924 2541 ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAn update on infectious diseases / พรรณพิศ สุวรรณกูล, ศศิธร ลิขิตนุกูล, ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
ชื่อผู้แต่งพรรณพิศ สุวรรณกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียกRC111 พ44 2548,WC100 อ119 2548,616.075 พ44อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCommunicable Disease Control พัฒน์ สุจำนงค์ [Text]
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ สุจำนงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์ 2526
เลขเรียกRA651.A6 พ525,WC140 พ536 2526,614.4 พ525ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเกษตรกรในการป้องกันกำจัดโรคแท้งติดต่อหรือโรคบรูเซลโลซิสในแพะ-แกะ [จุลสาร] / โดย กรมปศุสัตว...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมปศุสัตว์, [25..].
เลขเรียกSF ก7ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.
เลขเรียกRC111 .ส73,WC100 ส747ร 2546,616.901 ส747อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา